Za humny. / A little further.
(Google translate from Czech)

Introduction note: if someone seems to be describing what has already been described, it doesn't seem like it. I want to gradually rewrite everything I mentioned earlier on PeakD on this blog.I leave the streets of České Budějovice to look at the streets of other towns and villages in the area. What will interest me on the streets is clear.Český Krumlov

One of the most famous tourist destinations in the Czech Republic. So when you go there to see it, pay attention to what you step on.

Český Krumlov is presented not only by architectural monuments but also by sewer manhole covers. Covers with the city emblem can be seen in abundance. I registered and photographed the covers from two manufacturers.

On the first cover

I like its elaboration. For a long time, however, I did not know where and who made it. In the end I celebrated success :-). I managed to find out that it was made near Pilsen in the company Armaturka Dýšina.

When shooting the second cover

from KASI, a funny incident happened.
As soon as I left the cover, a tourist came to the place and looked curiously at what I had actually photographed there. When he found out, he went to a nearby camera table and took a picture of the cover as well. And he probably took a picture of the first cover, because both covers were next to each other.


Lásenice
A small village on the main route from České Budějovice to Jindřichův Hradec is mentioned as early as the beginning of the 14th century. Municipal emblem

however, is not that old.
It was probably created at the beginning of this century, when many villages and towns applied for the coat of arms.

Interestingly, this small village has sewer manhole covers with its emblem.

(manufactured by KASI)

Local representatives probably think of promoting the village better than elsewhere :-). In the summer season, many tourists ride here on bicycles and it is more than likely that some of them will notice the municipal emblem on the covers.


logo for @tazi
created by @xlisto

Česká komunita na Hive


Poznámka na úvod: pokud se někomu zdá, že znovu popisuji již popsané, tak se vám to nezdá. Chci na tento blog postupně přepsat vše, co jsem uváděl dříve na PeakD.Opouštím ulice Českých Budějovic, abych se podíval do ulic v jiných městech a vesnicích v okolí. Co mne v ulicích bude zajímat je jasné.Český Krumlov
Jedna z nejznámějších turistických destinací v Čechách. Tak až se tam někdy pojedete podívat, věnujte pozornost i tomu, po čem šlapete.

Český Krumlov se prezentuje nejen stavebními památkami ale i kanalizačními poklopy. V hojné míře jsou k vidění poklopy s městským znakem. Zaregistroval a vyfotil jsem poklopy od dvou výrobců.

Na prvním poklopu
se mi líbí jeho vypracovanost. Dlouhou dobu jsem však nevěděl, kde a kdo ho vyrobil. Nakonec jsem slavil úspěch :-). Podařilo se mi zjistit, že byl vyroben nedaleko Plzně ve firmě Armaturka Dýšina.

Při focení druhého poklopu
od firmy KASI, se stala úsměvná příhoda.
Sotva jsem odešel od poklopu, přišel na to místo nějaký turista a zvědavě se díval, co jsem to tam vlastně fotil. Když to zjistil, šel si k nedalekému stolku pro fotoaparát a poklop si vyfotil také. A nejspíše si vyfotil i první poklop, protože oba poklopy byly vedle sebe.


Lásenice
Malá vesnice na hlavním tahu z Českých Budějovic na Jindřichův Hradec je připomínána již počátkem 14 století. Obecní znak však tak starý není.
Nejspíše vznikl počátkem tohoto století, kdy si mnoho vesnic a měst zažádalo o udělení znaku.

Zajímavé je, že tato malá vesnice má kanalizační poklopy se svým znakem.
Místní zastupitelé zřejmě myslí na propagaci vesnice lépe než jinde :-). V letní sezoně tudy projíždí mnoho turistů na kolech a je víc než pravděpodobné, že některý z nich zaznamená obecní znak i na poklopech.