Výrobci poklopů (II.). / Manufacturers of manhole covers (II.)

fabrika2.png

(Google translate from Czech)

Is it even necessary to know such a detail, who is the manufacturer of the cover?
If you know him, he's fine. If you don't know it, you may not take a picture of the "ugly" cover, which has an interesting history :-).Today I have prepared for you the continuation of the list of manufacturers of manhole covers, as I noticed them in the Czech streets.ZEKOM
zekom.jpg
Foundry in the town of Valašské Meziříčí.
He is currently engaged in small series and piece production.


Foundry Kuřim
slku.jpg
Traditional producer of gray and ductile iron in the Czech town of Kuřim.
The small-batch production of covers gives him the opportunity to respond flexibly to specific customer requirements.


EDKO
edko.jpg
Defunct (?) producer from the former GDR. However, if you take a closer look at the company's brand, it is strikingly similar to the EHD brand, which I mentioned here in the first part.


OTA
ota.jpg
Another manufacturer that has already disappeared. The company operated from May 1995 to March 2010 in the Slovak village of Citobaňa. The first foundry was opened here in 1846.


I will close today's report with a company that used two brands.
kosmos.jpg Kosmos
and
salivar.jpg ing. Salivar
I drew information about this company from the website of the successor company, which no longer produces covers.

MAY 1907 - Ing. Salivar establishes a new metalworking plant in Olomouc-Hodolany called the Iron Foundry and Machine Factory.
DECEMBER 1907 - KOSMOS limited liability company was established.
MAY 1945 - the property of the plant is confiscated Czechoslovakia. state.
SEPTEMBER 1946 - the KOSMOS plant receives a collective national administrator - the SIGMA-PUMPY company.
MAY 1947 - KOSMOS property is incorporated into the national company SIGMA-KOSMOS n.p. Olomouc.


Manufacturing program:
YEAR 1907 - the main program was the production of gray cast iron castings and the construction of internal combustion engines.
YEAR 1908 - new production item, permanent heating stove. Additional production range - wood irons, brass mortars, metal accessories for tiled stoves.
YEAR 1918 - production range enriched with kitchen machines of various types.
YEAR 1931 - production expanded to include water fittings.
YEAR 1938 - production of skates introduced.
YEARS 1914-18 and 1939-45 - during the First and Second World Wars, production was transferred to war production, especially to castings for artillery ammunition.
1945-48 - pre-war production range gradually reduced and replaced by production range of pumping character.
source

Note: @zirky! The cover you found was made by Kosmos :-)

That will be enough for today. I will publish another part about companies producing manhole covers when I have enough information :-)

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Je vůbec potřeba znát takový detail, kdo je výrobcem poklopu?
Pokud ho znáte, je dobře. Pokud ho neznáte, může se vám stát, že si nevyfotíte „škaredý“ poklop, který však má zajímavou historii :-).Dnes mám pro vás nachystáno pokračování seznamu výrobců kanalizačních poklopů, jak jsem je zaznamenal v českých ulicích.ZEKOM

Slévárna ve městě Valašské Meziříčí.
V současné době se zabývá malosériovou a kusovou výrobou.


Slévárna Kuřim

Tradiční výrobce šedé a tvárné litiny v českém městě Kuřim.
Malosériová výroba poklopů mu dává možnost pružně reagovat na specifické požadavky zákazníků.


EDKO

Zaniklý(?) výrobce z bývalé NDR. Pokud se však blíže podíváte na značku firmy, je nápadně podobná značce EHD, kterou jsem zde uváděl v prvním dílu.


OTA

Další výrobce, který již zanikl. Firma fungovala od května 1995 do března 2010 ve slovenské vesnici Citobaňa. První slévárna zde byla otevřena v roce 1846.


Dnešní přehled uzavřu firmou, která používala dvě značky.
Kosmos a ing Salivar

Informace o této firmě jsem načerpal z webu nástupnické firmy, která již poklopy nevyrábí.

KVĚTEN 1907 - Ing. Salivar zakládá v Olomouci-Hodolanech nový kovodělný závod s názvem Slévárna na železo a továrna na stroje.
PROSINEC 1907 - vznik společnost s ručením omezeným KOSMOS.
KVĚTEN 1945 - majetek závodu je zkonfiskován čs. státem.
ZÁŘÍ 1946 - závod KOSMOS dostává kolektivního národního správce - podnik SIGMA-PUMPY.
KVĚTEN 1947 - majetek KOSMOSu je začleněn do národního podniku SIGMA-KOSMOS n.p. Olomouc.


Výrobní program:
ROK 1907 - nosným programem byla výroba odlitků ze šedé litiny a stavba spalovacích motorů.
ROK 1908 - nový výrobní artikl, stáložárná kamna. Doplňkový výrobní sortiment - žehličky na dřevo, mosazné hmoždíře, kovové doplňky pro kachlová kamna.
ROK 1918 - výrobní sortiment obohacen o kuchyňské strojky různých typů.
ROK 1931 - výroba rozšířena o vodovodní armatury.
ROK 1938 - zavedena výroba bruslí.
LÉTA 1914-18 a 1939-45 - v období první i druhé světové války byla výroba převedena na válečnou produkci, především na odlitky pro dělostřeleckou munici.
LÉTA 1945-48 - předválečný výrobní sortiment postupně omezován a nahrazován výrobním sortimentem pumpařského charakteru.
zdroj

Poznámka: @zirky! Tebou nalezený poklop vyrobila právě firma Kosmos :-)Pro dnešek to bude stačit. Další díl o firmách vyrábějících kanalizační poklopy uveřejním až budu mít dostatek informací :-)

linka.png
disc.png