Věděli jste? / Did you know?

perldisc.png

(Google translate from Czech)

What does a mother-of-pearl have to do with a human? Excretes. Human excrement travels to the sewers. People make jewelry from mother-of-pearl excrement and consider it rare and interesting :-)


I will present you with some interesting "pearls" in the form of information that I found when searching for information about sewer manhole manufacturers.


Liberec is a Czech town in the North Bohemian region. Surely there are a lot of interesting things. However, we are interested in one specific one.
There is a street in the city center where the G300 is building a special open-air gallery. "Exhibited works" are sewer manhole covers with the emblems of Czech and foreign cities.
From 2002 to 2019, 43 hatches from five European countries were installed (paved) here. This act was included in the Book of Czech Records by the Dobrý den Agency from Pelhřimov.
If you have a trip to Liberec, go see also Papírová Street, where this unique gallery is located.
Source: database of Dobrý den Agency


Italian Ferrara, unlike Liberec, exhibits covers in the Museum of Sewer manhole covers. The Czech Republic has at least one exhibit in the museum. It is a sewer manhole with the emblem of the city of České Budějovice, which this city dedicated to them in 2009.
Source


Sewer manhole covers as a work of art?
Probably the furthest they came in Japan. There are about 1700 villages and towns where you can find hand-painted manhole covers. They show either the surrounding nature or historical events from the site. Local authorities even issue gift cards with information about the cover and GPS coordinates of the place where the painted cover can be found. Decorated and painted covers are intended to beautify the environment and attract tourists.
Source: Sběratel.info


When you plan your vacation, you can visit these places. You may find rare and interesting pearls among the covers :-D.

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Co má perlorodka společného s člověkem? Vyměšuje. Lidské výměšky putují do kanalizace. Z výměšků perlorodek si lidé dělají šperky a považují je za vzácné a zajímavé :-)


Pár zajímavých „perel“ v podobě informací, které jsem nalezl při hledání informací o výrobcích kanalizačních poklopů, vám dnes předložím.


V Liberci je jistě plno zajímavostí. Nás však zajímá jedna konkrétní.
V centru města je ulice, kde spolek G300 buduje zvláštní galerii pod širým nebem. „Vystavovaná díla“ jsou kanalizační poklopy se znaky českých a zahraničních měst.
Od roku 2002 do roku 2019 zde bylo nainstalováno (zadlážděno) 43 poklopů z pěti států Evropy. Tento počin byl Agenturou Dobrý den z Pelhřimova zařazen do Knihy Českých rekordů.
Budete-li mít cestu do Liberce, zajděte se podívat i do ulice Papírová, kde je tato unikátní galerie.
Zdroj: databáze Agentury Dobrý den


Italská Ferrara, na rozdíl od Liberce, vystavuje poklopy v Muzeu kanalizačních poklopů. Česká Republika má v muzeu minimálně jeden exponát. Je jím kanalizační poklop se znakem města České Budějovice, který jim toto město věnovalo v roce 2009.
Zdroj


Kanalizační poklopy jako umělecké dílo?
Zřejmě nejdále došli v Japonsku. Je zde asi 1700 obcí a měst, ve kterých můžete nalézt ručně malované kanalizační poklopy. Zobrazují buď okolní přírodu nebo historické události z dané lokality. Místní úřady dokonce vydávají v informačních centrech dárkové pohlednice s vyobrazením poklopu a souřadnicemi GPS místa, kde lze malovaný poklop nalézt. Zdobené a malované poklopy mají zkrášlit prostředí a přilákat turisty.
Zdroj: Sběratel.info


Až budete plánovat dovolenou, můžete navštívit uvedená místa. Možná naleznete mezi poklopy vzácné a zajímavé perly :-D.


linka.png
disc.png