Události. / Events of the week

events.png

(Google translate from Czech)
Whether we like it or not, HIVE is still tied to STEEM. That is why the new HF, which took place at STEEM, was thoroughly discussed last week. The question is not whether it was a successful HF, but what the consequences will be. In any case, it suggests that everything can be expected from the current owner of Steemit. If any of you are still active on Steemit, they will have to rely on their own efforts. Over the past week, support applications such as SteemAutoVote or SteemVoter have ceased operations on Steemit.

In the vortex around HF on STEEMit, small information outside the chain probably disappeared.
As @jrcornel informed in his article

https://hive.blog/hive-167922/@jrcornel/hive-and-hbds-listed-on-upbit

HIVE and HBD were listed on the Asian Upbit exchange. After looking at the FAQ of the named exchange, I found out that the registration takes place by e-mail and the account must be verified using documents (KYC).

Another small link comes from @dragosroua, which is also BP snack.one

https://peakd.com/hive/@dragosroua/official-snax-support-coming-to-hive-in-june-july

The Snack.one management is working on the integration of the SNAX token into HIVE and promises to put it into operation at the turn of June and July.
Unfortunately, this token accompanies its "unusability". As far as I know, it still has no meaningful use.

linka.png

PeakD
He made another update.

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/publish-in-comm-blog-and-hive-engine-tips

Simplified the ability to place articles in the community or "just" on a blog. There is no need to search for a community in the list and write an article directly in the community. After opening the writing page, expand the menu in the left corner and choose where to publish your article.
Snímek z 20200523 160554.png

At the same time, you can confirm the choice that you want to place the article on your blog. This eliminates the problem of an overview of your own articles.
Snímek z 20200523 160842.png

Another change was made by PeakD in the TIP option (package icon). They added the ability to perform TIP using Hive-engine tokens. At the time of publication of the article, it was possible to make a TIP in

 • SWAP BTC
 • SWAP LTC or
 • SWAP DOGE

Snímek z 20200523 161855.png

The "dark mode" option is added in Settings on the Interface tab
Snímek z 20200523 162635.png


"Other wallets" have grown to include the dCITY wallet
Snímek z 20200523 161916.png

linka.png

Not only what is happening around HIVE and STEEM is a person alive. Competitions also diversify their activities. I have selected several users who regularly announce competitions.
@phortun

 • every Monday announces a betting competition for the current HIVE prize
  phortun.png

@adalger

 • Amazing Nature competition every Sunday
  adalger.png
  Clickable Banner by @barbara-orenya  linka.pnglogo for @tazi
created by @xlisto


Česká komunita na HIVE

Ať chceme nebo ne, HIVE je stále provázán se STEEMem. Proto se minulý týden důkladně diskutovalo nad novým HF, který proběhl na STEEMu. Otázka není zda to byl zdařilý HF, ale jaké bude mít důsledky. V každém případě naznačuje, že ze strany současného majitele Steemitu je možné očekávat úplně vše. Pokud je ještě někdo z vás na Steemit aktivní, bude se muset spolehnout na vlastní úsilí. Během uplynulého týdne totiž ukončily svou činnost na Steemit podpůrné aplikace jako byl SteemAutoVote nebo SteemVoter.

Ve víru kolem HF na STEEMu nejspíše zanikla drobná informace mimo řetězec.
Jak informoval @jrcornel ve svém článku

https://hive.blog/hive-167922/@jrcornel/hive-and-hbds-listed-on-upbit

byly HIVE a HBD zalistovány na asijské burze Upbit. Po nahlédnutí do FAQ jmenované burzy jsem zjistil, že registrace probíhá formou e-mailu a účet je třeba ověřit pomocí dokladů (KYC).

Další drobný odkaz pochází od @dragosroua, který je mimo jiné také BP snack.one

https://peakd.com/hive/@dragosroua/official-snax-support-coming-to-hive-in-june-july

Vedení Snack.one pracuje na integraci tokenu SNAX do HIVE a slibuje jeho zprovoznění na přelomu června a července.
Bohužel, tento token provází jeho „nepoužitelnost“. Pokud vím, tak stále nemá smysluplné použití.

linka.png

PeakD
Provedl další aktualizaci.

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/publish-in-comm-blog-and-hive-engine-tips

Zjednodušil možnost umístění článků do komunity nebo „jen“ na blog. Není potřeba vyhledávat komunitu v seznamu a psát článek přímo v komunitě. Po otevření stránky pro psaní si rozbalíte menu v levém rohu a vyberete si, kde zveřejníte svůj článek.
Snímek z 20200523 160554.png

Zároveň můžete potvrdit volbu, že chcete článek umístit i na váš blog. Odpadá tak problém s přehledem o vlastních článcích.
Snímek z 20200523 160842.png

Další změnu provedl PeakD v možnosti TIP (ikona balíček). Přidali možnost provést TIP i pomocí tokenů Hive – engine. V době uveřejnění článku bylo možno provést TIP ve

 • SWAP BTC
 • SWAP LTC nebo
 • SWAP DOGE

Snímek z 20200523 161855.png

V Nastavení na kartě Interface je přidána možnost „tmavého režimu“
Snímek z 20200523 162635.png

„Ostatní peněženky“ se rozrostly o peněženku dCITY
Snímek z 20200523 161916.png

linka.png

Nejen děním kolem HIVE a STEEM je člověk živ. Ke spestření činnosti patří také soutěže. Vybral jsem několik uživatelů, kteří pravidelně vyhlašují soutěže.
@phortun

 • každé pondělí vyhlašuje tipovací soutěž na aktuální cenu HIVE
  phortun.png

@adalger

 • každou neděli soutěž Amazing Nature
  adalger.png
  Clickable Banner by @barbara-orenya

linka.png

#aroundworld