TáborDříve než vám předložím můj páteční úlovek, chci upozornit na dvě věci. Předně je to pěkná prezentace s výběrem některých doposud zveřejněných poklopů od @zirky
Before I present my Friday catch, I would like to point out two things. First of all, it's a nice presentation with a selection of some hitherto published covers from @zirky


https://peakd.com/hive-181335/@zirky/nyejdorp

Pak tu máme novinku.
Od této chvíle budu přidělovat 10% benefit autorům fotografií kanalizačních poklopů, které ve svých článcích uveřejním.
Then we have news.
From now on, I will give a 10% benefit to the authors of the photos of the manhole covers, which I will publish in my articles.

Vraťme se však k dnešnímu tématu.
But let's get back to today's topic.

Zvu vás do slavného husitského města Tábor.
I invite you to the famous Hussite city of Tábor.

Po shlédnutí městského znaku se nabízí otázka, proč husitské město nemá ve znaku kalich?
Odpověď nám poskytne samotná historie.
Po husitských válkách a prohrané bitvě u Lipan, uznalo město Tábor římského císaře Zikmunda za svého krále. Ten svým majestátem ze dne 25.1.1437 povýšil Tábor na královské město a přidělil mu městský znak v podobě, kterou vidíte výše.

Milovníky historických a fantasy filmů by mohlo zajímat, že se zde nachází „filmová zbrojnice“. V usedlosti Housův Mlýn ,například, vznikly návrhy a části zbroje pro trilogii Pán Prstenů a také pro některé epizody seriálu Hra o trůny.
After seeing the city emblem, the question arises why the Hussite city does not have a chalice in the emblem?
The answer will be provided by history itself.
After the Hussite wars and the lost battle of Lipany, the city of Tábor recognized the Roman emperor Sigismund as its king. With his majesty on January 25, 1437, he elevated Tábor to a royal city and assigned it the city emblem in the form you see above.

Lovers of historical and fantasy films might be interested in the fact that there is a "film armory". In the Housův Mlýn homestead, for example, designs and parts of armor were created for the Lord of the Rings trilogy and also for some episodes of the Game of Thrones series.

Pojďme se však podívat, co jsem vlastně v pátek vyfotil.
Měl jsem zastávku nedaleko autobusového nádraží. Z dřívějších průjezdů městem jsem věděl, že zde určitě najdu poklop se znakem města. Jen jsem měl obavy, aby poklop nebyl ve vozovce. Provoz je zde docela velký a mohl bych přijít k úrazu :-). Naštěstí byl jeden poklop na chodníku, takže žádné drama se při focení nekonalo.
But let's take a look at what I actually took on Friday.
I had a stop near the bus station. From previous passages through the city, I knew that I would definitely find a cover with the city emblem here. I was just worried the cover was in the road. The traffic here is quite large and I could get hurt :-). Fortunately, there was one cover on the sidewalk, so no drama took place during the photo shoot.

Poklop vyrobila firma PAM (Saint – Gobain). Bohužel, ztvárnění znaku města není moc zřetelné a detail poklopu nám toho také moc neukáže.
The cover was made by PAM (Saint - Gobain). Unfortunately, the depiction of the city emblem is not very clear and the detail of the cover will not show us much.

snad se mi podaří při některé další služební jízdě pořídit fotografii lépe zřetelného znaku města. Vím jistě, že v jiných částech města jsou poklopy od firem HYDROTEC a KASI.
perhaps I will be able to take a photo of a more distinctive emblem of the city during some next business trip. I know for sure that in other parts of the city there are covers from HYDROTEC and KASI.logo for @tazi
created by @xlisto

Česká komunita na Hive