Stalo se. / Events of the week

events.pngThe oldest news last week is the addition of HIVE to the stock exchange MXC, which I announced last Sunday.
Original article

https://peakd.com/margin/@mxcexchange/mxc-exchange-will-launch-hive-usdt-pair-on-margin-trading-with-5x-leverage-available

indicates the start of trading.
You can log in to the stock exchange using a verified e-mail. An exchange account requires standard KYC verification.

New token on H-E
Last Sunday, @hivelist informed

https://peakd.com/hive-150840/@hivelist/introducingthehivelisttokenlistonhive-engine-9v9ztwyhx5

on the introduction of a new LIST token on H - E

linka.png

UPDATE
For game enthusiasts there is an update of the game dCity,

https://peakd.com/dcity/@dcitygame/update-explained-release-date-and-2000-hive-promotion

The game tries to get as close as possible to the real functioning of the city. From the election of the president, through taxes and educational institutions to, for example, the newly added cannabis farm :-).
The article is so extensive that I do not dare to interpret it and just refer you to read it. I will mention at random the possibility of earning BEER, WEED and CCC tokens, which are integrated into the game.

ACTIFIT
released more updates last week

https://peakd.com/hive-193552/@actifit/actifit-io-updates-transfer-afit-and-afitx-between-se-and-he-power-down-afit-to-he-steemconnect-login-option-removed

Due to changes to Steem, they canceled the option to log in to actifit.io via steemconnect.
There are also significant changes in the wallet. Since the update is released, it is possible to convert both AFITX and AFIT to the Hive-engine, and send AFIT to the H-E on a regular basis.

How to convert AFITX and AFIT to H-E:
click on the double arrow below the desired conversion
Snímek z 20200531 080844.pngenter the amount to be transferred
enter the active key
confirm the transaction
Snímek z 20200531 080925.png

Actifit.io charges a fee of 0.5% of the transferred amount for the execution of the transaction!

After refreshing the page, you will see the conversion made
Snímek z 20200531 081104.pnglinka.png


In early May, @themarkymark announced the first STEMGeek's Hackathon. The task was to create an application for the HIVE blockchain. In the article from Thursday

https://peakd.com/hackathon/@themarkymark/stemgeeks-hackathon-results

stated @themarkymark results and evaluation of the authors. Winning applications:

are already, in basic versions, in operation.

linka.png


In today's report, I again insert a link to a regular competition.
This time it's the "Shadow Hunter" competition from @melinda010100, which it announces every Friday. You can find the conditions of participation in the current round at

https://hive.blog/hive-179017/@melinda010100/shadow-hunter-contest-round-121-show-me-a-shadow

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HIVE


Nejstarší novinkou minulého týdne je přidání HIVE na burzu MXC, o které jsem informoval minulou neděli.
Původní článek

https://peakd.com/margin/@mxcexchange/mxc-exchange-will-launch-hive-usdt-pair-on-margin-trading-with-5x-leverage-available

upozorňuje na zahájení obchodování.
Na burzu se přihlásíte pomocí ověřeného e-mailu. Účet na burze vyžaduje standardní ověření KYC.

Nový token na H-E
Minulou neděli informoval @hivelist

https://peakd.com/hive-150840/@hivelist/introducingthehivelisttokenlistonhive-engine-9v9ztwyhx5

o zavedení nového tokenu LIST na H – E

linka.png


UPDATE
Pro herní nadšence je zde update hry dCity,

https://peakd.com/dcity/@dcitygame/update-explained-release-date-and-2000-hive-promotion

Hra se snaží maximálně přiblížit reálnému fungování města. Od volby prezidenta, přes daně a vzdělávací instituce až třeba po nově přidanou farmu na konopí :-).
Článek je natolik obsáhlý, že si netroufám na jeho interpretaci a jen vás odkazuji na jeho přečtení. Jen namátkou zmíním možnost vydělat si tokeny BEER, WEED a CCC, které jsou do hry integrovány.

ACTIFIT
minulý týden zveřejnil další aktualizace

https://peakd.com/hive-193552/@actifit/actifit-io-updates-transfer-afit-and-afitx-between-s-e-and-h-e-power-down-afit-to-h-e-steemconnect-login-option-removed

Z důvodu změn na Steem zrušili možnost přihlášení na actifit.io přes steemconnect.
Podstatné změny jsou i v peněžence. Od vydání aktualizace je možno převést AFITX i AFIT na Hive-engine, pravidelně odesílat AFIT na H-E.

Jak provést převod AFITX a AFIT na H-E:
klikněte na dvojitou šipku pod požadovaným převodem
Snímek z 20200531 080844.png

vepište převáděnou sumu
vložte aktivní klíč
potvrďte transakci
Snímek z 20200531 080925.png

Actifit.io si za provedení transakce účtuje poplatek 0.5% z převáděné částky !

Po obnovení stránky uvidíte provedený převod
Snímek z 20200531 081104.png

linka.png


Začátkem května vyhlásil @themarkymark první STEMGeek's Hackathon. Úkolem bylo vytvořit aplikaci pro HIVE blockchain. V článku ze čtvrtka

https://peakd.com/hackathon/@themarkymark/stemgeeks-hackathon-results

uvedl @themarkymark výsledky a vyhodnocení autorů. Aplikace, které vyhrály,

jsou již, v základních verzích, v provozu.

linka.png


Do dnešního přehledu opět vkládám odkaz na pravidelnou soutěž.
Tentokrát to je soutěž „Lovec stínu“ od @melinda010100, kterou vyhlašuje každý pátek. Podmínky účasti na právě probíhajícím kole naleznete na

https://hive.blog/hive-179017/@melinda010100/shadow-hunter-contest-round-121-show-me-a-shadow

linka.png

#aroundworld