Setkání II. / Meeting (part two)

IMG_20200721_180857.jpg


(Google translate from Czech)
Introduction note.
Without realizing it, the title of my story corresponds to an event that is currently taking place in the Czech community.
We almost regularly announce a "topic of the week" here. An authorized member of the community selects a topic to which other members respond with their articles.

linka.png

It was a nice summer evening. The heat of the day was slowly subsiding. He therefore stayed on the terrace after dinner. He wandered for a moment along the wall of trees. He tried to see the aura of the trees, but failed. He was more successful looking at the sky. Against the bright blue, he saw the swarm of Orgon's tiny stars.

He closed his eyes slowly. Remembering, he reached for the coffee table, handed himself a coffee, took a few sips, and set the coffee mug back on the coffee table. With his eyes still closed, he listened to the surrounding sounds. After heavy rains from previous days, the sound of a flowing stream in the valley dominated. Birds competed with this sound with their singing. The sounds of civilization were completely muffled.

Then came a sound that did not belong in nature. At the same moment, there was a low growl. It was Sofia who expressed her displeasure. There was an inappropriate sound again, which he identified as the clinking of a spoon against a coffee mug. He opened his eyes curiously, because he was sure no one was on the terrace with him.

He winced a little when he saw an indistinct figure in the other chair. However, he realized immediately that they had met several times.
"Bezinka, don't do this to me. I don't like such shocks! ”He spoke silently to the figure.
Bezink's face showed that he was amused by his piece.
"Where have you wandered for seeing you for a long time?" He continued in a silent conversation.
"I'm still here, it's just that you're not in the right mood," Bezinka replied in the same way, and continued, "Vodenka from the well was surprised you didn't see her, and she apologized for scaring Sofia."
"So it was Vodenka? She had to show up unexpectedly, because otherwise Sofia would have been calm. He reacts more irritably to you. She still remembers pulling her hair.
I don't even ask you how you know that. "
"I'll answer you," Bezinka smiled. "You people have an unreliable network that you call the Internet, and our world has trees. Their root system is a perfect network, through which information reaches us faster than it reaches you through your network. Our network will not even be disrupted by the felling of diseased trees, which is now taking place in the forest. "

They would talk to each other for a long time, but they were interrupted by the displeased bark of Sofia, who demanded feeding.
"I enjoyed talking to you, Bezinka, but as you can hear, I have responsibilities. I hope you show up soon so we can continue the conversation. "
"It's up to you. If you are in the right energy mood, we can see each other every day, for example. "
Before he could answer Bezinka, Bezinka was gone.

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

IMG_20200721_180945.jpg

Byl pěkný letní večer. Denní horko pomalu ustupovalo. Zůstal proto po večeři na terase. Chvíli bloudil zrakem po hradbě stromů. Snažil se uvidět auru stromů, ale neuspěl. Větší úspěch měl při pohledu na oblohu. Proti jasné modři zahlédl hemžení titěrných hvězdiček Orgonu.

Pomalu zavřel oči. Po paměti natáhl ruku ke stolku, podal si kávu, upil pár doušků a postavil hrnek s kávou zpátky na stolek. Se stále zavřenýma očima se zaposlouchal do okolních zvuků. Po vydatných deštích z předcházejících dnů, dominoval zvuk tekoucího potoka v údolí. Tomuto zvuku konkurovali svým zpěvem ptáci. Zvuky civilizace byly dokonale utlumeny.

Vtom se ozval zvuk, který do přírody nepatřil. Ve stejnou chvíli se ozvalo tiché zavrčení. To Sofie dávala najevo svou nelibost. Znovu se ozval nepatřičný zvuk, který identifikoval jako cinknutí lžičky o hrnek s kávou. Zvědavě otevřel oči, protože si byl jistý, že s ním na terase nikdo není.

Trochu sebou trhl, když uviděl na druhé židli nezřetelnou postavu. Hned vzápětí si však uvědomil, že se spolu již několikrát setkali.
„Bezinko, tohle mi nedělej. Nemám rád takové šoky!“ promluvil bezhlasně k postavě.
Na Bezinkově tváři bylo vidět, že je svým kouskem pobaven.
„Kde ses toulal, že jsem tě dlouho neviděl?“ pokračoval v bezhlasém hovoru.
„Jsem zde stále, to jen ty nejsi správně naladěn.“ odvětil stejným způsobem Bezinka a pokračoval: „Voděnka od studánky se divila, že jsi ji neviděl a omlouvá se, že vyplašila Sofii.“
„Tak to byla Voděnka? Musela se ukázat nečekaně, protože jinak by se Sofie chovala klidně. Podrážděně reaguje spíš na tebe. Ještě si pamatuje, jak jsi ji tahal za chlupy.
Ani se tě neptám, jak to víš.“
„ Klidně ti odpovím.“ usmál se Bezinka. „Vy lidé máte nespolehlivou síť, které říkáte internet a náš svět má stromy. Jejich kořenový systém je dokonalá síť, po které se k nám dostávají informace rychleji než k vám přes tu vaši síť. Naši síť dokonce nenaruší ani kácení nemocných stromů, které teď v lese probíhá.“

Povídali by si spolu dlouho, ale přerušilo je nespokojené zaštěknutí Sofie, která se tak domáhala krmení.
„Rád jsem si s tebou popovídal Bezinko, ale jak slyšíš, mám povinnosti. Doufám, že se brzy ukážeš, abychom pokračovali v rozhovoru.“
„To záleží jen na tobě. Pokud budeš správně energeticky naladěný, můžeme se vidět třeba každý den.“
Než stihl Bezinkovi odpovědět, byl Bezinka pryč.

linka.png
#aroundworld