Přehled týdne. / Events of the week (No. 5)

events.png

(Google translate from Czech)
What does every hedgehog do? He is looking for food. What is food on Hive? Information. Does a hedgehog share food? No, they don't. My hedgehog is an exception.
That's why we have another overview of events and information from last week :-).


Ecosystem
Almost hot news. Do you still have any free (liquid) STEEM? Then don't hesitate to try the app from @cardboard

https://peakd.com/hive-167922/@cardboard/need-some-help-with-testing-swap-app

The Swap-App allows the conversion of STEEM / HIVE and vice versa without the use of Hive (Steem) - engine. All you have to do is send the token of your choice to @swap.app and write the recipient's @username in the memo. For a small fee, your token will be converted at the exchange rate. Expect a waiting time of a few minutes!
Snímek z 20200614 123830.png

Snímek z 20200614 123842.png

Snímek z 20200614 124530.png
In the last review, I wrote about a plug-in for the WordPress Stores platform from @roomservice. At the request of @aggroed, the pluging has been modified so that it is possible to accept payments in any token that is registered on the H-E. @roomservice did a perfect job again. This is a great support for tribal tokens. It will no longer be just "ordinary" tokens, but regular currency :-).
In an article by @aggroed

https://peakd.com/hive-engine/@aggroed/hive-engine-tokens-in-ecommerce-wordpress-pay-with-tribe-coins

and from @roomservice

https://peakd.com/hive/@roomservice/woocommerce-hive-payment-method-added-hive-engine

read the details.
Did you know that Hive has a reference program?
I personally didn't know until yesterday. This is again the work of @roomservice, who built the application HiveOnBoard.
@hiveonboard has released some updates

https://peakd.com/hive/@hiveonboard/feature-update-hive-referral-tracker

A few days ago, a comprehensive guide from @hivepeople was published

https://peakd.com/hive-154303/@hivepeople/did-you-know-that-hive-has-a-referral-program

From the translation into Czech, I understood that this was a recruitment of new Hive users. You will generate a reference link on Hiveonboard, which you will then use on other networks. If someone creates a new account based on your link, you will receive a reward.
However, the main purpose is to monitor newcomers and help them in their beginnings. It is important for "newbies" to have feedback and not give up after a few days.
Hiveonboard offers a clear list and statistics of your "referrals", so you have an overview of how the users you invite are doing.
If you don't like "copied" BeeMe (former SteemWorld), I recommend using HIVESTATS.IO, which runs the LeoFinance strain (steem.leo). LeoFinance publishes weekly adjustments it makes to this application. Here is their last article

https://peakd.com/hive-167922/@steem.leo/hivestats-io-development-update-or-account-growth-analytics-wallet-ops-and-account-creation
Do you know the SPI token?
You must have seen him at least on H-E or S-E. Someone even owned it and sold it.
After the transition to Hive, it is one of the strongest tokens. Currently, its average price is 1.8 HIVE. I recommend reading the regular weekly reviews from @spinvest

https://peakd.com/spinvest/@spinvest/spinvest-weekly-earnings-and-holdings-reports-6

linka.png

New game.
According to the name of the game, I would judge that this is a strategy for farmers :-).
@piggericks have just launched a pre-sale for their game Piggericks,

https://peakd.com/piggericks/@piggericks/we-are-very-excited-to-present-to-you-today-our-newest-creation-piggericks

which is created for Hive and will run on 7/15/2020
To conclude today's review, I will not introduce you to the contest, but to the Feathered Friends community run by @melinda010100. This community is reserved for bird lovers and their photos. Those who like to take pictures of birds have the opportunity to subscribe to this community.


linka.png
logo for @tazi
created by @xlistolinka.png


Česká komunita na Hive


Co dělá každý ježek? Shání potravu. Co je potrava na Hive? Informace. Dělí se ježek o potravu? Nedělí. Můj ježek je výjimka.
Proto tu máme další přehled událostí a informací z minulého týdne :-).
Ekosystém
Skoro žhavá novinka. Máte ještě nějaké volné (tekuté) STEEM? Pak bez váhání vyzkoušejte aplikaci od @cardboard

https://peakd.com/hive-167922/@cardboard/need-some-help-with-testing-swap-app

Swap-App umožňuje převod STEEM/HIVE a obráceně bez použití Hive(Steem) – engine. Stačí pouze odeslat vámi zvolený token na @swap.app a do poznámky napsat @jmeno příjemce. Za mírný poplatek bude váš token převeden ve směnném kurzu. Počítejte s čekací dobou několik minut!
Snímek z 20200614 123830.png;Snímek z 20200614 123842.png;Snímek z 20200614 124530.png
V minulém přehledu jsem psal o plugingu pro platformu WordPress Stores od @roomservice. Na požádání @aggroed byl pluging upraven tak, že je možno přijímat platby v jakémkoli tokenu, který je zapsán na H-E. @roomservice opět odvedl dokonalou práci. Jde o velikou podporu kmenových tokenů. Už to nebudou jen „obyčejné“ tokeny, ale regulérní platidlo :-).
V článku od @aggroed

https://peakd.com/hive-engine/@aggroed/hive-engine-tokens-in-ecommerce-wordpress-pay-with-tribe-coins

a od @roomservice

https://peakd.com/hive/@roomservice/woocommerce-hive-payment-method-added-hive-engine

se dočtete podrobnosti.
Věděli jste, že má Hive referální program?
Já osobně to do včerejška nevěděl. Jedná se opět o práci @roomservice, který postavil aplikaci HiveOnBoard.
@hiveonboard zveřejnil některé aktualizace

https://peakd.com/hive/@hiveonboard/feature-update-hive-referral-tracker

Před několika dny k tomu vyšel obsáhlý návod od @hivepeople

https://peakd.com/hive-154303/@hivepeople/did-you-know-that-hive-has-a-referral-program

Z překladu do češtiny jsem pochopil, že se jedná o nábor nových uživatelů Hive. Na Hiveonboard si vygenerujete referální odkaz, který pak použijete na jiných sítích. Pokud si někdo, na základě vašeho odkazu, vytvoří nový účet, obdržíte nějakou odměnu.
Hlavním smyslem však je sledovat nově příchozí a pomoci jim v jejich začátcích. Pro „nováčky“ je důležité, aby měli zpětnou vazbu a nevzadali to po několika dnech.
Hiveonboard nabízí přehledný seznam a statistiky vašich „referálů“, takže máte přehled, jak si vámi pozvaní uživatelé vedou.
Pokud se vám nelíbí „okopírovaný“ BeeMe (bývalý SteemWorld), doporučuji vám používat HIVESTATS.IO, který provozuje kmen LeoFinance (steem.leo). Společnost LeoFinance zveřejňuje každý týden úpravy, které na této aplikaci provádí. Zde je jejich poslední článek

https://peakd.com/hive-167922/@steem.leo/hivestats-io-development-update-or-account-growth-analytics-wallet-ops-and-account-creation
Znáte token SPI?
Určitě jste ho minimálně zahlédli na H-E nebo S-E. Někdo jej dokonce vlastnil a prodal ho.
Po přechodu na Hive jde o jeden z nejsilnějších tokenů. V současné době je jeho průměrná cena 1.8 HIVE. Doporučuji k přečtení pravidelné týdenní hodnocení od @spinvest

https://peakd.com/spinvest/@spinvest/spinvest-weekly-earnings-and-holdings-reports-6

linka.png

Nová hra.
Podle názvu hry bych soudil, že se jedná o strategii pro zemědělce :-).
@piggericks právě spustili předprodej ke své hře Piggericks,

https://peakd.com/piggericks/@piggericks/we-are-very-excited-to-present-to-you-today-our-newest-creation-piggericks

která je vytvořena pro Hive a bude spuštěna 15.7.2020
Pro závěr dnešního přehledu vám nepředstavím soutěž, ale komunitu Feathered Friends, kterou provozuje @melinda010100. Tato komunita je vyhrazena milovníkům ptactva a jejich fotografiím. Kdo rád fotí ptáky, má možnost se přihlásit k odběru této komunity.

linka.png
#aroundworld