Přehled / Events of the week (No. 9)

events.png

(Google translate from Czech)
Next week behind us and time for an overview of last week's articles and events.
Due to the fact that I was not able to connect to the Internet last week, this overview is very limited.


Interface

HiveOnBoard
This application is lively to the world. Its author, @roomservice, has published another update.

https://peakd.com/hive/@hiveonboard/feature-update-vip-tickets-onboard-your-friends-the-easy-way

This is an option to request a VIP invitation to make it easier to create a new original account on Hive. As the author points out, it will be possible to create these invitations directly on @hiveonboard in the near future. The purpose is clear. Request a VIP invitation and follow the instructions to send it to your friend. Because you invited your friend, verification will be waived and the invited person will be trusted.
I recommend watching @roomservice. This guy has great ideas that he puts into practice :-).
BeemMe is dead, long live HiveTasks!
As he pointed out, about the middle of the week in his @erikah article,

https://peakd.com/hive-125669/@erikah/new-tool-instead-of-beeme-icu

we have another copy of SteemWorld here. This time hiding under the address

https://hivetasks.com/@username

where USERNAME is your username. I have no idea how much a legal copy of SteemWorld is, but unlike BeemMe it works. If you plan to use it to track activity around your account, it's a good alternative. Whether you entrust your application to the application is at your discretion.

linka.png

Ecosystem
A small discussion on BLURT took place at the Czech Community discord. As @phortun warned us, another HF took place at Steemit last week, which resulted in the creation of BLURT. If you still have any STEEM left, go to Blurt's wallet

https://blurtwallet.com/

and find out if you have a new currency. Login is done using the password (key) on Steemit. BLURT should be able to trade on IONOMI. However, its price is falling. At the time of writing the draft of this article, the price of BLURT was +/- 2 cents.

There was also a mention of ZAPATA in the discussion. It should also be HF from Steemit. Except for the links tracked by @petrvl

https://twitter.com/ZapataSocial and https://gitlab.com/zapata-social/zapata

we know nothing closer. I am putting it in the overview as a stimulus for your further search :-).

linka.png

Different.

@sidwrites has published an article with an overview of games that run on Hive

https://peakd.com/gaming/@sidwrites/best-hive-blockchain-gamesIt's a pretty long list :-). If you are an avid gamer and are interested in games, this list will come in handy.
@blocktrades thinks about the future of Hive and the connection of individual "layers" with the Hive blockchain

https://peakd.com/hive/@blocktrades/hive-s-future-as-a-2nd-layer-blockchain-networkBecause I have to translate everything into Czech, I can't report exactly what it is about, which is why I refer those interested to the original article.
Are you interested in web programming and development? In that case, you will be interested in the article @themarkymark

https://peakd.com/hive-163521/@themarkymark/bootstrap-5-alpha-released

in which it represents BootStrap 5. It should facilitate the work on website design.

linka.png

At best you need to stop :-). My "limited" overview is too long :-). Enjoy the rest of Sunday and step on the right foot into the new week on Monday.

linka.png
vcela4.gif
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HiveDalší týden za námi a čas na přehled článků a událostí minulého týdne.
Vzhledem k tomu, že jsem se nemohl minulý týden připojit na internet, je tento přehled značně omezený.


Rozhraní

HiveOnBoard
Tato aplikace se má čile k světu. Její autor @roomservice uveřejnil další aktualizaci.

https://peakd.com/hive/@hiveonboard/feature-update-vip-tickets-onboard-your-friends-the-easy-way

Jedná se o možnost vyžádat si VIP pozvánku pro snadnější vytvoření nového originálního účtu na Hive. Jak upozorňuje autor, bude možné v nedaleké budoucnosti vytvářet tyto pozvánky přímo na @hiveonboard. Účel je jasný. Vyžádáte si VIP pozvánku a podle pokynů ji zašlete svému příteli. Protože jste svého přítele pozvali, odpadne ověřování a pozvaná osoba bude považována za důvěryhodnou.
Doporučuji sledovat @roomservice. Tenhle chlapík má skvělé nápady, které uvádí do praxe :-).
BeemMe je mrtvé, ať žije HiveTasks!
Jak upozornil, asi uprostřed týdne ve svém článku @erikah,

https://peakd.com/hive-125669/@erikah/new-tool-instead-of-beeme-icu

máme tady další kopii SteemWorld. Tentokrát se skrývá pod adresou

https://hivetasks.com/@username

kde USERNAME je vaše uživatelské jméno. Netuším na kolik je to legální kopie SteemWorld, ale na rozdíl od BeemMe funguje. Pokud ji hodláte používat pro přehled aktivit kolem vašeho účtu, je to dobrá alternativa. Zda aplikaci svěříte i své klíče, je na vašem uvážení a volbě.

linka.png

Ekosystém

Na discordu České komunity proběhla malá diskuse na téma BLURT. Jak nás upozornil @phortun, proběhl minulý týden na Steemit další HF, který měl za následek vznik BLURT. Pokud vám zůstali ještě nějaké STEEM, tak jděte na peněženku Blurt

https://blurtwallet.com/

a zjistěte si, jestli máte novou měnu. Přihlášení se provádí pomocí hesla (klíče) na Steemit. BLURT by se měl dát obchodovat na IONOMI. Jeho cena však klesá. V době psaní konceptu tohoto článku byla cena BLURT +- 2 centy.

V diskuzi také zazněla zmínka o ZAPATA. Měl by to také být HF od Steemit. Kromě odkazů, které vypátral @petrvl

https://twitter.com/ZapataSocial a https://gitlab.com/zapata-social/zapata

nevíme nic bližšího. Dávám to do přehledu jako podnět pro vaše další pátrání :-).

linka.png

Různé.

@sidwrites uveřejnil článek s přehledem her, které běží na Hive

https://peakd.com/gaming/@sidwrites/best-hive-blockchain-gamesJe to docela dlouhý seznam :-). Pokud jste vášniví hráči a o hry se zajímáte, přijde vám tento soupis vhod.
@blocktrades se zamýšlí nad budoucností Hive a nad propojením jednotlivých „vrstev“ s blockchainem Hive

https://peakd.com/hive/@blocktrades/hive-s-future-as-a-2nd-layer-blockchain-networkProtože si musím vše překládat do češtiny, nemohu přesně referovat, o co jde a proto zájemce odkazuji na originální článek.
Zajímáte se o programování a vývoj webu? V tom případě vás zaujme článek @themarkymark

https://peakd.com/hive-163521/@themarkymark/bootstrap-5-alpha-released

ve kterém představuje BootStrap 5. Měl by ulehčit práci na designu webových stránek.

linka.png

V nejlepším je třeba přestat :-). Můj „omezený“ přehled je už moc dlouhý :-). Užijte si zbytek neděle a v pondělí vykročte tou správnou nohou do nového týdne.


#aroundworld