Přehled / Events of the week (No. 32)


events.png(Google translate from Czech)

Tomorrow (December 21) our winter officially begins. It is said that there is no danger of great frosts (at least not in the Czech Republic). So maybe the activity on Hive will not "freeze" :-)Welcome to the next summary of events as I recorded them last week.

Did any of you take part in the First HiveFest in the VR environment?

@taskmaster was one of the participants in this article

https://peakd.com/hive-167922/@taskmaster4450/hivefest-2021-is-going-to-be-a-great-year

he introduced us to the events on the first day of the virtual meeting.
According to this article, a number of presentations took place. It looks like we can look forward to "great tomorrows" :-). In any case, this means that the developers do not sleep or fall into hibernation :-).


I also noticed a few links to platforms outside of blockchain Hive.

I borrowed the first link from @greenmask9, a member of the Czech community.

https://peakd.com/hive-128464/@greenmask9/digitex-city-se-rozjizdi

The article draws attention to the new(?) Social network Digitex-city. The creators and owners of the network intend to connect this network with the exchange office in the near future.


I noticed other links in the article by @alexvan

https://peakd.com/hive-167922/@alexvan/tips-needed-on-other-crypto-social-media-platforms

He tested the Publish0x and Torum platforms. The discussion below the article is more interesting this time than the article itself :-).

Both of the above links have one thing in common. Opportunity to "spread Hive ideas and fame" on other platforms and gain new members for Hive :-)


The third link is from @dragosroua

https://peakd.com/hive-167922/@dragosroua/kin-migration-to-solana-at-25

The sequence contains one of the officially recognized cryptocurrencies KIN.

PeakD

@peakd has published three articles.
In the first article

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/peakd-feature-polling-for-hivefest-and-2021

invites users to participate with their suggestions for improving this platform. So who among you has an innovative proposal can contact the members of the PeakD team and discuss your proposal with them.

In the second article

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/new-messaging-system-beechat-user-mentions-helper-and-more

announce the implementation of BeeChat in this frontend. The lively discussion below the article indicates great interest :-). Based on the discussion, the team even made some adjustments to make Beechat "visible and usable" for everyone :-). Of course, it is a new thing and it will be gradually improved so that everyone(?!) is satisfied.

In the third article

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/peakd-feature-polling-for-hivefest-and-2021

introduced an inquiry form for questions about the development of PeakD


@aggroed also announced the integration of BeeChat into PeakD

https://peakd.com/hive-engine/@aggroed/beechat-updates-peakd-and-mobile-he-wallet

and mentioned the work on launching a mobile version called BeeChatter.
In the discussion below the article, one question came up that interests everyone who has some resources for Steem-Engine. The connection address is

https://steem-engine.net

Enough :-). Who will want more detailed information, will start their own search :-).


I wish everyone a peaceful next week. And to those who celebrate Christmas, I wish you a rich gift :-)


linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Zítra (21.12.) nám oficiálně začíná zima. Velké mrazy prý nehrozí (aspoň tedy ne v Čechách). Snad tedy „nezamrzne“ ani činnost na Hive :-)Vítejte u dalšího přehledu událostí, jak jsem je zaznamenal v uplynulém týdnu.Účastnil se někdo z vás Prvního HiveFest v prostředí VR?

@taskmaster byl jedním z účastníků a v tomto článku

https://peakd.com/hive-167922/@taskmaster4450/hivefest-2021-is-going-to-be-a-great-year

nám přiblížil dění v prvním dni virtuálního setkání.
Podle tohoto článku proběhla řada prezentací. Vypadá to, že se můžeme těšit na „skvělé zítřky“ :-). V každém případě to znamená, že vývojáři nespí a ani neupadnou do zimního spánku :-).


Zaznamenal jsem také několik odkazů na platformy mimo blockchain Hive.

První odkaz jsem si vypůjčil od @greenmask9, člena České komunity.

https://peakd.com/hive-128464/@greenmask9/digitex-city-se-rozjizdi

V článku upozorňuje na novou(?) sociální síť Digitex-city. Tvůrci a majitelé sítě hodlají tuto síť v blízké budoucnosti propojit i se směnárnou.


Další odkazy jsem zaznamenal v článku od @alexvan

https://peakd.com/hive-167922/@alexvan/tips-needed-on-other-crypto-social-media-platforms

Vyzkoušel platformy Publish0x a Torum. Diskuze pod článkem je tentokrát zajímavější než samotný článek :-).

Oba výše uvedené odkazy mají jedno společné. Možnost „šíření myšlenek a slávy Hive“ na jiných platformách a získání nových členů pro Hive :-)


Třetí odkaz je od @dragosroua

https://peakd.com/hive-167922/@dragosroua/kin-migration-to-solana-at-25

Sleduje v něm jednu z oficiálně uznaných kryptoměn KIN.

PeakD

@peakd publikoval tři články.
V prvním článku

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/peakd-feature-polling-for-hivefest-and-2021

vyzývá uživatele aby se zúčastnily se svými návrhy vylepšení této platformy. Kdo z vás má tedy nějaký inovativní návrh, může se spojit s členy týmu PeakD a svůj návrch s nimi prodiskutovat.

V druhém článku

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/new-messaging-system-beechat-user-mentions-helper-and-more

oznamují implementaci BeeChat do tohoto frontendu. Živá diskuze pod článkem naznačuje velký zájem :-). Tým dokonce provedl, na základě diskuze, některé úpravy aby byl Beechat „viditelný a použitelný“ pro všechny :-). Samozřejmě, je to nová věc a bude se postupně vylepšovat, aby byli všichni(?!) spokojeni.

Ve třetím článku

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/peakd-feature-polling-for-hivefest-and-2021

představili dotazovací formulář pro otázky na vývoj PeakD


@aggroed oznámil také integraci BeeChat do PeakD

https://peakd.com/hive-engine/@aggroed/beechat-updates-peakd-and-mobile-he-wallet

a navíc zmínil práce na spuštění mobilní verze pod názvem BeeChatter.
V diskuzi pod článkem padla jedna otázka, která zajímá všechny, kdo mají nějaké prostředky na Steem-Engine. Adresa pro spojení je

https://steem-engine.netStačilo :-). Kdo bude chtít podrobnější informace, zahájí vlastní pátrání :-).


Přeji všem klidný příští týden. A těm, co slaví vánoce přeji bohatou nadílku :-)


linka.png
#aroundworld

disc2.png