Přehled / Events of the week (No. 26)

events.png(Google translate from Czech)

What is waiting for us? You can only speculate about that. What happened can be found on the network :-)Welcome to the next overview of events on Hive, as I recorded them last weekAs I flip through my blog, I find that I have saved only a few pieces of information.

Ecosystem

Last week's star is, in my opinion, the presentation of the project HivePay.io
@jongolson in the article from 6.11.20

https://peakd.com/hive-119826/@jongolson/introducing-hivepay-io

explains in detail with pictures the principle of operation of the project.

The strength of this project is the ability to integrate into any website. In a "simple" way, you can issue and receive not only HIVE and HBD but also all tokens that are located on the Hive-Engine.
It is only a matter of time before trading platforms start using this project, allowing shoppers to pay using HIVE and other Hive-Engine tokens.


TAN
As announced by @theguruasia

https://peakd.com/tangent/@theguruasia/tangent-tan-token-expand-it-s-services-to-steem-hive-blurt-all-three-chains-tan-official-update

If some of you are still publishing on Steem or have started publishing on Blurt, it is now possible to use TAN on these chains as well. Read how to achieve this in the article.Application

A little look into the future was offered by @action-chain introducing the emerging Hive-Discover service

https://peakd.com/dapps/@action-chain/announcing-the-hive-discover-service

The service is currently operating in private test mode and uses AI. As the author of the article writes, after entering your username, the service should search for interesting articles on Hive independently of TRENDY or HOT.

It reminds me a bit of "targeted advertising" based on your activities on the web :-). We will see how this service will work once it is publicly available.There is not much, but it is enough for afternoon coffee or tea :-). I wish everyone a successful start to the new week and especially immunity against C-19.

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Co nás čeká? O tom se dá jen dohadovat. To co se stalo, to se dá dohledat :-)Vítejte u dalšího přehledu událostí na Hive, jak jsem je v minulém týdnu zaznamenalKdyž tak listuji svým blogem, zjišťuji, že jsem si uložil jen pár informací.

Ekosystém

Hvězdou minulého týdne je podle mne představení projektu HivePay.io
@jongolson v článku z 6.11.20

https://peakd.com/hive-119826/@jongolson/introducing-hivepay-io

podrobně i s obrázky vysvětluje princip fungování projektu.

Síla tohoto projektu je v možnosti integrace do jakékoliv webové stránky. „Jednoduchým“ způsobem tak můžete vydávat a přijímat nejen HIVE a HBD ale i všechny tokeny, které jsou umístěny na Hive-Engine.
Je jen otázka času, kdy obchodní platformy začnou tento projekt využívat a umožní tak nakupujícím platit pomocí HIVE a dalších tokenů z Hive-Engine.


TAN
Jak oznámil @theguruasia

https://peakd.com/tangent/@theguruasia/tangent-tan-token-expand-it-s-services-to-steem-hive-blurt-all-three-chains-tan-official-update

Pokud někteří z vás stále ještě publikují na Steem nebo začali publikovat na Blurt, je nyní možnost použít TAN i na těchto řetězcích. Jak toho dosáhnout si přečtěte v článku.Aplikace

Malý pohled do budoucnosti nám nabídl @action-chain představením vznikající služby Hive-Discover

https://peakd.com/dapps/@action-chain/announcing-the-hive-discover-service

Služba zatím funguje v neveřejném testovacím režimu a používá AI. Jak píše autor článku, po zadání vašeho uživatelského jména, by služba měla vyhledat zajímavé články na Hive nezávisle na TRENDY nebo HOT.

Trochu mi to připomíná „cílenou reklamu“ na základě vašich aktivit na webu :-). Uvidíme, jak tato služba bude fungovat, až bude veřejně přístupná.Není toho mnoho, ale k odpolední kávě nebo čaji to stačí :-). Přeji všem úspěšný start do nového týdne a hlavně imunitu proti C-19.

linka.png
#aroundworld

disc2.png