Přehled / Events of the week (No. 25)

events.png(Google translate from Czech)

Do you also find that with decreasing daylight, the time for work and fun decreases? Fortunately, it doesn't seem that way to others and last week I "discovered" a few interesting articles :-)Welcome to the next overview of events on Hive, as I recorded them last week.

I would like to begin by asking for your help.

As some of you may know, I am a member of the Amazing Nature Community moderator team. This community has expanded its activities to include manual curation of articles. However, we are solving the problem of how to recognize "dishonest" contributions.
Of course, we can go through various "blacklists", but it takes a lot of extra time.

Is there an application that would speed up this activity?
Maybe I'm just looking wrong, or it's really not available, so it could be an inspiration for a capable programmer.
There are certainly more curatorial projects with problems with the evaluation of "dishonest articles" and the control application would certainly be welcomed.Blockchain

I have a personal feeling that some API nodes are still not set to run smoothly. This is especially evident in the HiveTasks application, where when it opens the application, it "searches" for the right data for some time.


@blocktrades reported on work to improve the api.hive.blog node

https://peakd.com/hive-139531/@blocktrades/update-on-blocktrades-hive-core-coding


PeakD
made several updates to improve data transfer

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/automatic-node-switch-and-more-updates
and
https://peakd.com/hive-139531/@peakd/announcing-the-hive-node-beacon-projectt

The latest update has made it easier for users who don't know how to set up the API. Basically, the function for finding and connecting the most advantageous API node is set.
Of course, the possibility of manual adjustment also remained.

Snímek z 20201101 112318.png

The team also announced the end of support for SteemPeak and its termination.

https://peakd.com/hive-163399/@steempeak/steempeak-com-plans

In the comments below this article, I was interested in comments from the infamous owner Steemit.
Indirectly, he indicated that he intended to "conquer and buy" Hive :-/

Ecosystem

TANGENT
@theguruasia announced the successful implementation of the STAKE function for the TAN token

https://peakd.com/token/@theguruasia/tangent-token-stake-feature-enabled-tangent-update

This means that any TAN tokens you receive are automatically transferred in your Hive-Engine wallet to STAKE. To summon a robot, you need to have "STAKE" 10 TANs.


Games are already an inseparable part of the ecosystem. Last week I recorded an introductory performance of two games. I'm not exactly a fan of games, but it definitely belongs in the weekly overview :-)

@aggroed introduced the game FarmFarmer

https://peakd.com/farmfarmer/@aggroed/yield-farming-games-on-hive-engine-a-sneak-peek-at-farmfarmer

and in the article

https://peakd.com/farmfarmer/@aggroed/https-farmfarmer-farm-pre-alpha-is-live

announced its launch.


@synergyofserra introduced the new card game Synergy of Serra

https://peakd.com/tcg/@synergyofserra/synergy-of-serra-the-free-to-play-deck-building-trading-card-gameI wish everyone plenty of time for work and play.

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Také vám připadá, že s ubývajícím denním světlem ubývá i čas na práci a zábavu? Naštěstí to tak jiným nepřipadá a i minulý týden jsem „objevil“ pár zajímavých článků :-)Vítejte u dalšího přehledu událostí na Hive, jak jsem je zaznamenal v uplynulém týdnu.Na úvod si dovolím přednést žádost o vaši pomoc.

Jak možná někteří z vás ví, jsem členem týmu moderátorů Amazing Nature Community. Tato komunita rozšířila své působení o ruční kurátorství článků. Řešíme však problém, jak rozeznat „nepoctivé“ příspěvky.
Samozřejmě můžeme procházet různé „černé listiny“, ale to vyžaduje mnoho času navíc.

Existuje nějaká aplikace, která by tuto činnost urychlila?
Možná jen špatně hledám, nebo opravdu není k mání a tak by to mohla být inspirace pro schopného programátora.
Problémy s vyhodnocením „nepoctivých článků“ má určitě více kurátorských projektů a aplikaci pro kontrolu by jistě přivítali.Blockchain

Mám osobní pocit, že některé nody API ještě stále nejsou nastaveny na bezproblémový chod. Projevuje se to hlavně v aplikaci HiveTasks, kdy při otevření aplikace nějakou dobu „hledá“ správná data.


@blocktrades informovali o pracích na vylepšení uzlu api.hive.blog

https://peakd.com/hive-139531/@blocktrades/update-on-blocktrades-hive-core-coding


PeakD
provedl několik aktualizací, které se týkaly právě zlepšení přenosu dat

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/automatic-node-switch-and-more-updates
a
https://peakd.com/hive-139531/@peakd/announcing-the-hive-node-beacon-projectt

Poslední aktualizací tak usnadnili činnost uživatelům, kteří neví, jak nastavit API. V základu je nastavena funkce pro vyhledávání a připojení nejvýhodnějšího uzlu API.
Zůstala samozřejmě i možnost ručního nastavení.
Snímek z 20201101 112318.png

Tým také oznámil ukončení podpory pro SteemPeak a jeho ukončení.

https://peakd.com/hive-163399/@steempeak/steempeak-com-plans

V komentářích pod tímto článkem mne zaujaly komentáře od nechvalně známého majitele Steemit.
Nepřímo naznačil, že si hodlá „podmanit a koupit“ Hive :-/

Ekosystém

TANGENT
@theguruasia oznámil úspěšnou implementaci funkce STAKE pro token TAN

https://peakd.com/token/@theguruasia/tangent-token-stake-feature-enabled-tangent-update

To znamená, že veškeré tokeny TAN, které obdržíte, jsou automaticky převedeny v peněžence Hive-Engine na STAKE. K vyvolání robota je potřeba mít „vsazeno“ 10 TAN.


Do ekosystému již neoddělitelně patří i hry. V uplynulém týdnu jsem zaznamenal úvodní představení dvou her. Nejsem zrovna příznivec her, ale do týdenního přehledu to určitě patří :-)

@aggroed představil hru FarmFarmer

https://peakd.com/farmfarmer/@aggroed/yield-farming-games-on-hive-engine-a-sneak-peek-at-farmfarmer

a v článku

https://peakd.com/farmfarmer/@aggroed/https-farmfarmer-farm-pre-alpha-is-live

avizoval její spuštění.


@synergyofserra představili novou karetní hru Synergy of Serra

https://peakd.com/tcg/@synergyofserra/synergy-of-serra-the-free-to-play-deck-building-trading-card-gamePřeji všem dostatek času na práci i zábavu.

linka.png
#aroundworld

disc2.png