Přehled / Events of the week (No. 23)

events.png(Google translate from Czech)

To sum up last week's events in one sentence, I can use Ron's question from Harry Potter - The Chamber of Secrets.

"Can we panic now?"Welcome to the overview of events on Hive, as I recorded them last week.

From September to October 14, 2020, everything revolved around the constant relocation of the HF24 Eclipse.
In non-standard time, it finally worked out.

Did it work?

This can be discussed. How does a "normal user" know that a successful HF has been performed?
So that he doesn't notice anything.

While the core of the blockchain (HiveMind) was ready and functional, problems arose with the gradual switching of the main witnesses to the new version of the blockchain. As our witness @tazi told us in the Czech community, an offshoot of Hive was even created for half an hour before the main witnesses managed to fix it.

You must have noticed the other discrepancies yourself. Frontends (PeakD, Ecency, Dblog, HiveBlog) "blushed" with error messages.

As @nicniezgrublem from ENGRAVE explained to me, bad API node synchronization was and is to blame.

this is because the latest API nodes are changing (hivemind architecture exactly)
I know what the problem is
previously, when you added an article to a blockchain, it was available immediately, but right now hivemind is synchronizing it with a delay, which can be longer or shorter

We can only hope that everything will be resolved as soon as possible.
So far, however, a great deal of patience is needed. If you can, check your activities in other places than you are used to. This will prevent "double" posts or voting.Application

PeakD

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/eclipse-hf-and-other-improvements

Hive-Engine

https://peakd.com/hive-engine/@aggroed/hive-engine-back-online-discussion-tonight-at-9pm-eastern

HiveVote (@steemauto)

https://peakd.com/hivevote/@steemauto/we-are-back-hive-custom-db

they announce in their articles "return to the scene" and full functionality (?) in the "new environment". It's a pity that API nodes don't work properly.


@engrave (HiveProjects) listed a renewed list of applications running on the Hive blockchain

https://peakd.com/hive-192847/@engrave/hiveprojects-weekly-update-2020-10-17-67114

Currently 57 applications are listed. They are mainly applications for DEV, but even a layman (like me) will find useful links here.Enough lamentation :-). With a good dose of patience, a few problems can be overcome. Take a walk after Sunday lunch (unless prevented from doing so by anti-COVID measures) and recharge for the next week.

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HiveShrnu-li události minulého týdne do jedné věty, mohu použít otázku Rona z filmu Harry Potter – Tajemná komnata

“Už můžeme panikařit?“Vítejte u přehledu událostí na Hive, jak jsem je zaznamenal v právě uplynulém týdnu.

Od září do 14. října 2020 se veškeré dění točilo kolem neustálého odsouvání HF24 Eclipse.
V nestandardním čase se to nakonec povedlo.

Povedlo?

O tom se dá diskutovat. Jak pozná „běžný uživatel“, že byl proveden úspěšný HF?
Tak, že si ničeho nevšimne.

Zatímco jádro blockchainu (HiveMind) bylo připraveno a funkční, problémy nastaly s postupným přepínáním hlavních svědků na novou verzi blockchainu. Jak nám v České komunitě sdělil náš svědek @tazi, vytvořila se dokonce na půl hodiny odnož Hive, než se toto podařilo hlavním svědkům opravit.

Dalších nesrovnalostí jste si určitě všimli sami. Frontendy (PeakD, Ecency, Dblog, HiveBlog) se „červenaly“ hlášeními o chybě.

Jak mi vysvětlil @nicniezgrublem z ENGRAVE, byla a je na vině špatná synchronizace uzlů API

je to proto, že se mění nejnovější uzly API (architektura hivemind přesně)
Vím, v čem je problém
dříve, když jste přidali článek do blockchainu, byl k dispozici okamžitě, ale právě teď jej hivemind synchronizuje se zpožděním, které může být delší nebo kratší

Můžeme jen doufat, že se vše co nejdříve vyřeší.
Zatím je však potřeba velké dávky trpělivosti. Pokud můžete, kontrolujte svou činnost i na jiných místech než jste zvyklí. Zabráníte tak „zdvojeným“ příspěvkům nebo hlasování.Aplikace

PeakD

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/eclipse-hf-and-other-improvements

Hive-Engine

https://peakd.com/hive-engine/@aggroed/hive-engine-back-online-discussion-tonight-at-9pm-eastern

HiveVote (@steemauto)

https://peakd.com/hivevote/@steemauto/we-are-back-hive-custom-db

oznamují ve svých článcích „návrat na scénu“ a plnou funkčnost(?) v „novém prostředí“. Jen škoda, že nefungují řádně uzly API.


@engrave (HiveProjects) uvedli obnovený seznam aplikací běžících na blockchainu Hive

https://peakd.com/hive-192847/@engrave/hiveprojects-weekly-update-2020-10-17-67114

Nyní je v seznamu zalistováno 57 aplikací. Jsou to hlavně aplikace pro DEV, ale i laik (jako já) zde najde užitečné odkazy.Dosti lamentací :-). S notnou dávkou trpělivosti se dá překonat pár problémů. Jděte se po nedělním obědě projít ( pokud vám v tom nebrání opatření proti COVID) a načerpejte energii pro další týden.

linka.png
#aroundworld

disc2.png