Přehled. / Events of the week (No. 20)

events.png(Google translate from Czech)

There are countless ways to get the information you need. One of these possibilities can be this article :-)Welcome to the twentieth overview of events on Hive from the past week.I'm not saying you can find everything that happened here. These are just events that I managed to record in my free time.

Blockchain

As we all know, the launch date of HF24 has been moved to a new date. Articles by
@blocktrades,

https://peakd.com/hive-139531/@blocktrades/weekly-progress-update-hardfork-date-changed-to-oct-6th

@tazi (witness of the Czech community),

https://peakd.com/cesky/@tazi/hf24-nastaven-na-6-10-2020

and @hiveio

https://peakd.com/hiveblockchain/@hiveio/final-hive-hf24-date-set-october-6-2020

are a selection of many others that have informed Hive users about this important event.
Ecosystem

One of the many elements of an ecosystem is games. They can attract many users and enliven the blockchain.


Do you think you can be a top manager of a football club?
If I'm not mistaken, in every (not only Czech) pub there will be at least one person who understands football best :-).

@rabona introduced in his article

https://peakd.com/rabona/@rabona/rabona-takes-off

a new game built for blockchain Hive.

To avoid royalties, he "built" a fictitious league to which you can sign your football team for a $ 5 fee.
liga1.png

And here is an article from @apprentice001 with the first review of the game

https://peakd.com/hive-174578/@apprentice001/rabona-new-soccer-management-game-on-the-hive-blockchain-how-to-start-playing

I wish you many football victories :-).


LENSY
Last week, a general meeting of supporters Lensy.io took place. So if you're interested in NFT and photographer sales, visit the Lensy website for more information.

Application

Are you looking for a list of applications running on the Hive blockchain?
In that case, HiveProjects will be suitable for you, compiling and editing @engrave.
In articles

https://peakd.com/hive-192847/@engrave/hiveprojects-io-revived-the-best-collection-of-hive-apps-and-tools-is-here-and-looking-for-your-help

and

https://peakd.com/hive-192847/@engrave/hiveprojects-weekly-update-2020-09-26-19774

presented @engrave, a modified list of tools and applications for Hive, as they are gradually added to this project by the authors of the applications themselves.
This is not a complete list. It is up to individual authors to be willing to provide links to their tools and applications for this list.


dBlog (Engrave)
If you use dBlog to publish your articles, you will certainly enjoy the opportunity to hide unwanted comments.
This is the possibility introduced by @engrave in the article

https://peakd.com/hive-139531/@engrave/introducing-dblog-feature-hide-unwanted-comments-under-your-blog-articles

dated 22.9.20.
In the blog settings, you will find "Hide unwanted comments" and add a list of blocked "users". This service is best used to hide unwanted comments from robots that obscure the discussion below your articles.
The list created in this way can be edited at any time.


PeakD
They added to their application the possibility to find out the viewership of articles by selected authors.

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/more-options-for-content-discovery-and-other-improvements

After entering the address

https://peakd.com/views/autor

where "author" is the user for whom you want to find out the viewership of his articles, a page will open with the author's articles sorted by the number of readers who have read the article.
It is a suitable accessory for lovers of statistics :-).

I would say that for coffee after Sunday lunch, that's enough :-). I wish you a restful Sunday and a great start to the new week.

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive


Existuje nepřeberné množství možností, jak získat potřebné informace. Jednou z těchto možností může být i tento článek :-)Vítejte u dvacátého přehledu událostí na Hive z uplynulého týdne.Netvrdím, že zde naleznete vše co se událo. Jsou to jen události, které se mi podařilo ve volných chvílích zaznamenat.

Blockchain

Jak jistě téměř všichni víme, posunul se termín spuštění HF24 na nový termín. Články od
@blocktrades,

https://peakd.com/hive-139531/@blocktrades/weekly-progress-update-hardfork-date-changed-to-oct-6th

@tazi (svědek České komunity),

https://peakd.com/cesky/@tazi/hf24-nastaven-na-6-10-2020

a
@hiveio

https://peakd.com/hiveblockchain/@hiveio/final-hive-hf24-date-set-october-6-2020

jsou výběrem z mnoha dalších, kterými byli uživatelé Hive o této důležité události informováni.

Ekosystém

Jedním z mnoha prvků ekosystému jsou hry. Mohou přilákat mnoho uživatelů a oživují blockchain.


Myslíte si, že můžete být špičkovým manažerem fotbalového klubu?
Jestli se nepletu, tak v každé (nejen české) hospodě se najde minimálně jeden člověk, který fotbalu rozumí nejlépe :-).

@rabona představil ve svém článku

https://peakd.com/rabona/@rabona/rabona-takes-off

novou hru postavenou pro blockchain Hive.

Aby se vyhnul licenčním poplatkům, „vystavěl“ fiktivní ligu, do které můžete přihlásit váš fotbalový tým za poplatek 5$.
liga2.png

A zde je článek od @apprentice001 s první recenzí na hru

https://peakd.com/hive-174578/@apprentice001/rabona-new-soccer-management-game-on-the-hive-blockchain-how-to-start-playing

Přeji vám mnoho fotbalových vítězství :-).


LENSY
Minulý týden proběhla valná hromada příznivců Lensy.io. Pokud vás tedy zajímá NFT a prodej fotografi, navštivte web stránky Lensy a získejte více informací.

Aplikace

Hledáte seznam aplikací běžících na blockchainu Hive?
V tom případě bude pro vás vhodný HiveProjects, který sestavuje a upravuje @engrave.

V článcích

https://peakd.com/hive-192847/@engrave/hiveprojects-io-revived-the-best-collection-of-hive-apps-and-tools-is-here-and-looking-for-your-help
a
https://peakd.com/hive-192847/@engrave/hiveprojects-weekly-update-2020-09-26-19774

představili @engrave upravený seznam nástrojů a aplikací pro Hive, jak je postupně do tohoto projektu vkládají samotní autoři aplikací.
Není to úplný seznam. Záleží totiž jen na jednotlivých autorech, jestli jsou ochotni poskytnout pro tento seznam odkazy na své nástroje a aplikace.


dBlog (Engrave)
Pokud používáte k publikaci svých článků dBlog, jistě vás potěší možnost skrýt nežádoucí komentáře.
Právě tuto možnost představili @engrave v článku

https://peakd.com/hive-139531/@engrave/introducing-dblog-feature-hide-unwanted-comments-under-your-blog-articles

ze dne 22.9.20.
V nastavení blogu si naleznete „Skrýt nežádoucí komentáře“ a doplníte seznam blokovaných „uživatelů“. Tuto službu nejlépe využijete na skrytí nežádoucích komentářů robotů, které znepřehledňují diskuzi pod vašimi články.
Takto vytvořený seznam lze kdykoliv upravit.


PeakD
Doplnili do své aplikace možnost zjistit sledovanost článků vybraných autorů.

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/more-options-for-content-discovery-and-other-improvements

Po zadání adresy

https://peakd.com/views/autor

kde „autor“ je uživatel u kterého chcete zjistit sledovanost jeho článků, se vám otevře stránka s články autora seřazenými podle počtu čtenářů, kteří článek četli.
Je to vhodný doplněk pro milovníky statistik :-).

Řekl bych, že ke kávě po nedělním obědě, to úplně stačí :-). Přeji pohodový zbytek neděle a skvělé vykročení do nového týdne.

linka.png
#aroundworld

disc.png