Přehled. / Events of the week (No. 18)

events.png(Google translate from Czech)

Where did report number 17 go? I left it to you. You had the opportunity to make your own overview of events :-).


Welcome to another overview of events on Hive, as I recorded them after returning from a trip to Moravia.
Blockchain
The launch of HF24 was preliminarily scheduled for 8.9.20. As the Czech community was informed by its witness @tazi, the start was postponed to 22.8.20
This was also confirmed by @blocktrades in the article from 8.9.20

https://peakd.com/hive-139531/@blocktrades/eclipse-hardfork-progress-hf-date-set-to-sep-22nd

The reason for the postponement is clear. You need to run a properly validated version to ensure trouble-free operation.

linka.png

Ecosystem


In the last few weeks, articles and discussions about payments and linking payments with other blockchains have appeared on Hive. The connection to ETH is most often discussed.
For many individuals, DeFi has become a new "religion." The terms WrapHive, WrapLeo, UniSwap and, since last week, LHP, are the order of the day. As is customary for the human community, groups of enthusiasts and opponents are formed.


LHP (Liqud Hive Power) introduced @cardboard eleven days ago

https://peakd.com/hive-167922/@cardboard/liquid-hive-power-new-idea-you-can-test-out

In a way, the project bypasses the 13-week deadline for "shutting down" HP. The short announcement provoked a heated discussion in the comments. Unfortunately, I'm not a native speaker, so I miss a lot of context by translating from 'Uncle Google.'


A brief reflection and explanation of some terms was published by @aggroed in an article dated 12.9.2020

https://peakd.com/defi/@aggroed/bringing-the-ultimate-defi-to-hive-engine


Dswap
The trading robot for the Hive-Engine platform has been released for use by Hive users.
You can buy the basic version for 100 BEE and for the PREMIUM version you will pay another 100 BEE
Snímek z 20200913 111940.png
source


And here is a short article from @aggroed

https://peakd.com/dswap/@aggroed/dswap-update-50-gains-in-a-month-of-market-making-what-are-you-waiting-for


Tokenization (NFT)
Many Hive users have already tried selling digital art or photography.
A nice article on the sale of photographs was published by a member of the Czech community in Hive @pavelsku

https://peakd.com/hive-194913/@pavelsku/hive-and-photography

linka.png

Application

PeakD
He released another update

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/recovery-account-check-hivebuzz-and-other-improvements

It will now alert you to the need to set up a recovery account.
On the profile page you have the opportunity to look at the "awards" from HiveBuzz.
It is possible to insert a live 3speak broadcast. More information can be found on the official website: https://3speak.online/livestreams


ECENCY
@ecency have notified new mobile app updates

https://peakd.com/hive-125125/@ecency/mobile-v3-0-4-release-performance-boost-drafts-and-renderer-improvements


@themarkymark introduced the #poshbot project

https://peakd.com/hive-167922/@themarkymark/introducing-poshbot

It will be used by everyone who uses Twitter to make their and other articles visible on Hive.

linka.png

Like reading for afternoon tea or coffee, that's enough. You can compile your report in the evening :-)

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Kam se poděl přehled číslo 17? Ten jsem nechal na vás. Měli jste možnost udělat si svůj vlastní přehled událostí :-).


Vítejte u dalšího přehledu událostí na Hive, jak jsem je zaznamenal po návratu z výletu na Moravu.
Blockchain

Na den 8.9.20 bylo předběžně stanoveno spuštění HF24. Jak informoval Českou komunitu její svědek @tazi, byl start odložen na 22.8.20
Potvrdili to i @blocktrades v článku ze dne 8.9.20

https://peakd.com/hive-139531/@blocktrades/eclipse-hardfork-progress-hf-date-set-to-sep-22nd

Důvod odložení je jasný. Je potřeba spustit řádně ověřenou verzi, aby byl zajištěn bezproblémový provoz.

linka.png

Ekosystém

V několika posledních týdnech se objevují na Hive články a diskuze o platbách a propojení plateb s jinými blockchainy. Nejčastěji je diskutováno propojení na ETH.
Pro mnoho jedinců se stalo DeFi novým „náboženstvím“. Pojmy WrapHive, WrapLeo, UniSwap a od minulého týdne LHP, jsou na denním pořádku. Jak už je zvykem pro lidské společenství, vytváří se skupiny nadšenců a odpůrců.


LHP (Liqud Hive Power) představil před jedenácti dny @cardboard

https://peakd.com/hive-167922/@cardboard/liquid-hive-power-new-idea-you-can-test-out

Projekt svým způsobem obchází 13-ti týdenní lhůtu pro „vypnutí“ HP. Krátký oznamovací článek vyvolal bouřlivou diskuzi v komentářích. Bohužel nejsem rodilý mluvčí a tak mi spousta souvislostí uniká překladem od ‚strejdy Google‘.


Krátké zamyšlení a vysvětlení některých pojmů uveřejnil @aggroed v článku ze dne 12.9.2020

https://peakd.com/defi/@aggroed/bringing-the-ultimate-defi-to-hive-engine


Dswap
Obchodní robot pro platformu Hive-Engine byl uvolněn pro použití uživateli Hive.
Základní verzi pořídíte za 100 BEE a za verzi PREMIUM si připlatíte dalších 100 BEE
zdroj


A zde krátký článek od @aggroed

https://peakd.com/dswap/@aggroed/dswap-update-50-gains-in-a-month-of-market-making-what-are-you-waiting-for


Tokenizace (NFT)
Mnoho uživatelů Hive si již vyzkoušelo prodej digitálního umění nebo fotografií.
Pěkný článek na téma prodeje fotografií zveřejnil člen České komunity na Hive @pavelsku

https://peakd.com/hive-194913/@pavelsku/hive-and-photography

linka.png

Aplikace

PeakD
Vydal další aktualizaci

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/recovery-account-check-hivebuzz-and-other-improvements

Nyní vás upozorní na potřebu nastavení účtu pro obnovení.
Na profilové stránce máte možnost nahlédnout na „ocenění“ od HiveBuzz.
Je možné vložit živý přenos 3speak. Další informace najdete na oficiální stránce: https://3speak.online/livestreams


ECENCY
@ecency upozornili na nové aktualizace mobilní aplikace

https://peakd.com/hive-125125/@ecency/mobile-v3-0-4-release-performance-boost-drafts-and-renderer-improvements


@themarkymark představil projekt #poshbot

https://peakd.com/hive-167922/@themarkymark/introducing-poshbot

Využijí jej všichni, kdo používají Twitter pro zviditelnění svých a jiných článků na Hive.

linka.png

Jako čtení k odpolednímu čaji nebo kávě to stačí. Svůj přehled si můžete sestavit večer :-)

linka.png
#aroundworld

disc.png