Přehled. / Events of the week (No. 16)

events.png(Google translate from Czech)

Do you also feel that with the shortening daylight, the days and weeks also shorten? I will hardly write one report to write another :-)


Welcome to the next overview of the event on Hive
Ecosystem

In the last report, I pointed out the launch of the portal for tokenization and sale of photographs LENSY. Shortly afterwards, @lensy published an article,

https://peakd.com/photography/@lensy/lensy-updates-and-clarifications

in which he clarifies his ideas and requirements for photographs placed on the sales portal.
Probably nothing for me :-). You need to have the top 3 to 5 photos stored on DISK GOOGLE and send a link to access Lensy.io. Everything is explained in the above article.
@fbslo introduced WRAPPED HIVE

https://peakd.com/hive/@fbslo/introducing-wrapped-hive-hive-on-ethereum

You have no idea what it is? I didn't know that either. A small quote

Wrapped Hive (WHIVE) is an ERC20 token on the Ethereum blockchain. It is supported by the "real" HIVE and can be converted ("expanded") at any time.
It allows trading with HIVE on decentralized exchanges (DEXes) on Ethereo and using it with DeFi platforms.

The article provides a detailed description (including screenshots) of how to convert HIVE to WHIVE and back.
If I understand that, it is another way to get HIVE into the world :-)
In connection with WrappedHIVE, I also recorded articles from @cardboard

https://peakd.com/hive-116367/@cardboard/why-hive-on-eth-network-has-a-huge-potential-defi-for-new-bees-part-1
and
https://peakd.com/hive-167922/@cardboard/let-s-wrap-some-hive-hive-defi-for-newbees-part-2

Explains and documents the potential he sees in WHIVE.
Those who like to experiment will certainly appreciate the innovative approach.
WHIVE also inspired @khaleelkazi to record a video

https://peakd.com/hive-167922/@khaleelkazi/kwwgmvoa

It documents in detail the use process and earning opportunities. The discussion below the video is also valuable.
So far, however, I have not found the promised written manual on LeoPedia. This manual would certainly be of great benefit to non-English users.

linka.png

So there is enough material to study for the coming long evenings. And if you get tired of studying, go to nature to take some photos for my competition :-)

I wish you a pleasant rest on Sunday and a great start to the new week.

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Máte také ten pocit, že s krátícím se denním světlem se krátí i dny a týdny? Sotva dopíšu jeden přehled, už abych psal další :-)


Vítejte u dalšího přehledu události na Hive
Ekosystém

V minulém přehledu jsem upozorňoval na spuštění portálu pro tokenizaci a prodej fotografií LENSY. Krátce nato vydal @lensy článek,

https://peakd.com/photography/@lensy/lensy-updates-and-clarifications

ve kterém objasňuje, jaké má představy a požadavky na fotografie umístěné na prodejním portálu.
Asi nic pro mě :-). Je třeba mít 3 až 5 nejlepších fotografií uložených na DISK GOOGLE a odeslat odkaz s přístupem na Lensy.io. Vše je ve výše uvedeném článku vysvětleno.
@fbslo představil WRAPPED HIVE

https://peakd.com/hive/@fbslo/introducing-wrapped-hive-hive-on-ethereum

Že netušíte co to je? Také jsem to nevěděl. Malá citace:

Wrapped Hive (WHIVE) je token ERC20 na blockchainu Ethereum. Podporuje jej „skutečný“ HIVE a lze jej kdykoli převést („rozbalit“).
Umožňuje obchodovat s HIVE na decentralizovaných burzách (DEXes) na Ethereu a používat jej s platformami DeFi.

V článku je podrobný popis (včetně kopií obrazovek), jak postupovat při převodu HIVE na WHIVE a zpět.
Pokud tomu rozumím, tak je to další možnost, jak dostat HIVE do světa :-)
V souvislosti s WrappedHIVE jsem zaznamenal i články od @cardboard

https://peakd.com/hive-116367/@cardboard/why-hive-on-eth-network-has-a-huge-potential-defi-for-new-bees-part-1
a
https://peakd.com/hive-167922/@cardboard/let-s-wrap-some-hive-hive-defi-for-newbees-part-2

Vysvětluje a dokumentuje potenciál, který vidí ve WHIVE.
Ti co rádi experimentují jistě ocení inovativní přístup.
WHIVE inspirovalo k nahrání videa i @khaleelkazi

https://peakd.com/hive-167922/@khaleelkazi/kwwgmvoa

Podrobně dokumentuje postup použití a možnosti výdělku. Diskuze pod videem je také hodnotná.
Zatím jsem však na LeoPedii nenalezl slibovaný písemný manuál. Tento manuál by byl pro neanglické uživatele jistě velkým přínosem.

linka.png

Pro nadcházející dlouhé večery je tedy dostatek materiálu ke studiu. A pokud vás studium unaví, běžte do přírody pořídit nějaké fotografie pro mou soutěž :-)

Přeji příjemný zbytek neděle a skvělé vykročení do nového týdne.

linka.png
#aroundworld