Přehled. / Events of the week (No. 15)

events.png(Google translate from Czech)

One person does not have time to watch everything. The magic of a functioning community lies in mutual interaction and knowledge sharing.
Welcome to another overview of events at Hive from last week.
HardFork 24

The event that the whole of Hive is waiting for is inexorably approaching. Will it match users' imagination?
I have registered two articles on this topic.
@hiveio published an extensive article on 21.8.20

https://peakd.com/hiveblockchain/@hiveio/tentative-hardfork-date-hive-hf24-information

with information on the time of implementation of HF 24 and the latest call for developers and interested users to test.

@taskamaster4450 published an article

https://peakd.com/hive-167922/@taskmaster4450/hardfork-24-set-for-sept-8th

in which it considers the impacts of HF 24 on the community and blockchain.

linka.png

Ecosystem

There have been several significant "second tier" events in the past week.
@agroed and its group continue to expand the capabilities of Hive-Engine. He introduced us to DSWAP

https://peakd.com/dswap/@aggroed/dswap-is-coming-hive-engine-com-powering-defi-on-hive

I quote one paragraph of the article

DSWAP is a place where you'll be able to swap tokens easily using Hive-Engine, but not have to go through all the steps manually. You put in the starting token, and the ending token and the smart contracts will go through the steps for you to convert between them. Some similar services will be more expensive. Other may be less expensive, but many of the less expensive ones come with KYC and big brother. Here's an alternative that's still KYC free and will let you move between various cryptocurrencies on and off of Hive-Engine. It's also fast because of Hive's 3 second block times, and there's no gas fees.

In the article

https://peakd.com/hive/@aggroed/fundamentals-of-hive-s-layer-2

mentioned a new website for the tokenization of photographic art, which was presented in a separate article

https://peakd.com/photography/@lensy/announcing-lensy-collectible-scarce-tokenized-photographs-on-hive

and the first review of this site was provided by @derangedvisions in this article.

https://peakd.com/hive-194913/@derangedvisions/tokenized-photography-for-the-hive-blockchain

If any of you want to sell your digital art, the above articles can be a good inspiration :-)


@netuoso in your article

https://peakd.com/hive-102930/@netuoso/atomic-swaps-with-hive-core-integration

announced the start of work on a payment system across blockchains. The discussion below the article fully reflects the importance of this system for Hive

linka.png

Application

@swap.app and its creator @cardboard announced the update Swap - App

https://peakd.com/hive/@swap.app/you-can-now-trade-leo-and-other-hive-engine-tokens-directly-to-btc-eth

At LeoDex it is now possible to directly exchange the Hive-engine token for ETH and BTC


Actifit
made a major change in its market

https://peakd.com/hive-193552/@actifit/actifit-launches-recurring-market-prize-pool-and-bulk-cart-buy-functionality

He added the option to purchase for HIVE and enabled bulk payment by adding a shopping cart. In connection with the purchase for HIVE, he also added the right to a raffle ticket. I recommend studying :-)


PeakD
There was an inconspicuous update to the image display. He added a zoom feature to make them preview. Clicking on the image in the text of the article will display a "magnifying glass" and you can enlarge or reduce the image as needed
Snímek z 20200823 115217.png


Ecency
In the web version of Ecency, the offers in the user's profile have been expanded. You can view your points on the POINTS tab and use them to donate, promote your article or increase your rankings
Snímek z 20200823 112716.png

linka.png

At the end of today's review, I want to recommend you read an article by @themarkymark.

https://peakd.com/hive-167922/@themarkymark/amazing-recount-of-what-really-happened-on-steem-and-the-birth-of-hive

There is a link to an interesting article

https://decrypt.co/38050/steem-steemit-tron-justin-sun-cryptocurrency-war

from history from the origin of Steemit to the origin of Hive.

linka.png

Tired of reading? Perhaps it was balanced by the value of the links and information :-). I wish you a successful new week.

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Jeden člověk nestíhá sledovat všechno. Kouzlo fungující komunity spočívá ve vzájemné interakci a sdílení poznatků.
Vítejte u dalšího přehledu událostí na Hive z minulého týdne.
HardFork 24

Událost, na kterou čeká celý Hive, se neúprosně blíží. Bude odpovídat představám uživatelů?
Na toto téma jsem zaregistroval dva články.
@hiveio vydal 21.8.20 obsáhlý článek

https://peakd.com/hiveblockchain/@hiveio/tentative-hardfork-date-hive-hf24-information

s informacemi o čase provedení HF 24 a poslední výzvou pro vývojáře a zainteresované uživatele k testování.

@taskamaster4450 vydal článek

https://peakd.com/hive-167922/@taskmaster4450/hardfork-24-set-for-sept-8th

ve kterém se zamýšlí nad dopady HF 24 na komunitu a blockchain.

linka.png

Ekosystém

V uplynulém týdnu došlo k několika významným událostem na „druhé vrstvě“.
@agroed a jeho skupina pokračují v rozšiřování možností Hive - Engine. Představil nám DSWAP

https://peakd.com/dswap/@aggroed/dswap-is-coming-hive-engine-com-powering-defi-on-hive

cituji jeden odstavec článku (strojový překlad)

DSWAP je místo, kde budete moci snadno vyměňovat tokeny pomocí Hive-Engine, ale nemusíte projít všechny kroky ručně. Vložíte počáteční token a koncový token a inteligentní smlouvy projdou kroky, které můžete mezi nimi převést. Některé podobné služby budou dražší. Jiné mohou být levnější, ale mnoho z těch méně drahých přichází s KYC a velkým bratrem. Tady je alternativa, která je stále bez KYC a umožní vám pohybovat se mezi různými kryptoměny na a mimo Hive-Engine. Je to také rychlé díky 3 sekundovým blokovacím časům Hive a žádné poplatky za plyn.

V článku

https://peakd.com/hive/@aggroed/fundamentals-of-hive-s-layer-2

zmínil nový web pro tokenizaci fotograficého umění, který se představil v samostatném článku

https://peakd.com/photography/@lensy/announcing-lensy-collectible-scarce-tokenized-photographs-on-hive

a první recenzi tohoto webu poskytl @derangedvisions v tomto článku.

https://peakd.com/hive-194913/@derangedvisions/tokenized-photography-for-the-hive-blockchain

Chce-li někdo z vás prodávat své digitální umění, mohou být výše uvedené články dobrá inspirace :-)


@netuoso ve svém článku

https://peakd.com/hive-102930/@netuoso/atomic-swaps-with-hive-core-integration

oznámil zahájení prací na systému plateb napříč blockchainy. Diskuze pod článkem plně odráží význam tohoto systému pro Hive.

linka.png

Aplikace

@swap.app a jeho tvůrce @cardboard oznámil aktualizaci Swap - App

https://peakd.com/hive/@swap.app/you-can-now-trade-leo-and-other-hive-engine-tokens-directly-to-btc-eth

Na LeoDex lze nyní provádět přímou výměnu žetonu Hive – engine za ETH a BTC


Actifit
provedl zásadní změnu ve svém marketu

https://peakd.com/hive-193552/@actifit/actifit-launches-recurring-market-prize-pool-and-bulk-cart-buy-functionality

Přidal možnost nákupu za HIVE a umožnil přidáním nákupního košíku hromadnou platbu. V souvislosti s nákupem za HIVE také přidal nárok na lístek do tomboly. Doporučuji prostudovat :-)


PeakD
Zde proběhla nenápadná aktualizace zobrazování obrázků. Pro jejich lepší zobrazení v náhledu přidal funkci zvětšení. Kliknutím na obrázek v textu článku se zobrazí „lupa“ a vy si můžete obrázek zvětšit nebo zmenšit podle potřeby
Snímek z 20200823 115217.png


Ecency

Ve webové verzi Ecency se rozšířily nabídky v profilu uživatele. Můžete si na záložce POINTS prohlédnou vaše body a použít je k darování, propagaci vašeho článku nebo k zvýšení hodnocení
Snímek z 20200823 112648.png

linka.png

Na závěr dnešního přehledu vám chci doporučit k přečtení článek od @themarkymark.

https://peakd.com/hive-167922/@themarkymark/amazing-recount-of-what-really-happened-on-steem-and-the-birth-of-hive

Je v něm odkaz na zajímavý článek

https://decrypt.co/38050/steem-steemit-tron-justin-sun-cryptocurrency-war

z historie od vzniku Steemit po vznik Hive.

linka.png

Únavné čtení? Snad to vyvážila hodnota uvedených odkazů a informací :-). Přeji vám úspěšný nový týden.

linka.png
#aroundworld