Přehled. / Events of the week (No.14)

events.png(Google translate from Czech)

Just as fruits ripen in nature and become edible, so do various projects ripen on Hive and are suitable for use.


Welcome to another small overview of events at Hive.
Ecosystem

We have two closely related announcements. Swap-App and LeoFinance both confirmed their cooperation last week

https://peakd.com/hive-167922/@swap.app/swap-app-leodex-hive-engine-support-added
and
https://peakd.com/hive-167922/@steem.leo/instantly-swap-hive-btc-and-eth-for-leo-or-swap-app-x-leodex

What does it mean?
LeoFinance (Steemleo) integrated the Swap-app application from @cardboard into their LeoDex exchange office. This allowed LeoDex users to exchange tokens located here for a lower fee.
In an article by LeoFinance (@stee.leo) you will learn exactly how to use the Swap-App.
Does anyone else remember Snax.one and their token? Probably few. SNAX has no use. Why did I remember Snax?
I was interested in the article by @jk6276

https://peakd.com/hive-167922/@jk6276/hive-can-participate-in-the-emerging-defi-landscape

which describes the THORCHAIN ​​project with a native RUNE token.
I quote the first paragraph of the article

For those not aware, Thorchain is developing a cross chain swap platform, using a continuous liquidity pool model, with RUNE as the native token. Simply what that means is a decentralized exchange - but one that rewards liquidity providers (people staking assets to the pools) and node operators. This means that anyone will be able to stake their coin (BTC, ETH, BNB, whatever) into a pool on Thorchain, and earn RUNE rewards based on swap fees from the pool, and some token emissions.

Since I do not have a Twitter account, I could not study in more detail tweets from @shangaipreneur, which should explain in detail the operation of the new THORCHAIN ​​platform.
Hive - Engine
@agroed announces in his article

https://peakd.com/hive-engine/@aggroed/market-maker-smart-contract-is-live-hive-engine-com-defi-in-the-house

functionality of a trading robot for token trading on the Hive-Engine platform. So far, the robot is available for Devs. Sometime in early September, it should be available (for free) to all Hive users.

linka.png

Application

PeakD
has a new update

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/more-options-for-referral-links-and-portfolio-improvements

which allows better involvement of new users and facilitates an overview of the users you have acquired.
It's not exactly an application, but a new community :-).
Are you looking for suitable images for your article, or do you just like to take photos and are you looking for an application for your images?
In that case, I recommend your attention to the Stoc Images Community

https://peakd.com/hive-118554/@minismallholding/introducing-the-stock-images-community-giving-us-the-chance-to-reward-the-creators-of-the-images-we-use
https://peakd.com/hive-118554/@minismallholding/stock-images-index

The community aims to build a database of images published on Hive. Image authors can publish their images in the community and specify the conditions under which their image can be used.

The owner of the @minismallholding community reserves the right to select images. Quality takes precedence over quantity.

From the discussion under article from @agroed indicated that a separate image database could be created :-)

Snímek z 20200816 095355.png
At best, you need to stop. A lot of information at once can make a mess in your head :-)
I wish everyone a nice rest of Sunday and a great start to the new week :-)

linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Tak, jako v přírodě dozrávají plody a stávají se poživatelnými, tak dozrávají dozrávají na Hive různé projekty a jsou vhodné k použití.


Vítejte u dalšího malého přehledu událostí na Hive.
Ekosystém

Máme tu dvě úzce souvisejíci oznámení. Swap-App a LeoFinance v minulém týdnu shodně potvrdili spolupráci

https://peakd.com/hive-167922/@swap.app/swap-app-leodex-hive-engine-support-added
a
https://peakd.com/hive-167922/@steem.leo/instantly-swap-hive-btc-and-eth-for-leo-or-swap-app-x-leodex

Co to znamená?
LeoFinance (Steemleo) integrovali do své směnárny LeoDex aplikaci Swap-app od @cardboard. Umožnili tak uživatelům LeoDex provádět směnu zde umístěných tokenů za nižší poplatek.
V článku od LeoFinance (@stee.leo) se dozvíte přesné informace, jak Swap-App používat.
Vzpomene si ještě někdo na Snax.one a jejich token? Asi málokdo. SNAX nemá možnost použití. Proč jsem si na Snax vzpoměl?
Zaujal mne článek od @jk6276

https://peakd.com/hive-167922/@jk6276/hive-can-participate-in-the-emerging-defi-landscape

který přibližuje projekt THORCHAIN s nativním tokenem RUNE.
Cituji první odstavec článku

Pro ty, kteří si to neuvědomují, Thorchain vyvíjí platformu pro výměnu řetězů s využitím kontinuálního modelu likvidity a RUNE jako nativní token. Jednoduše to znamená decentralizovanou burzu - ale tu, která odměňuje poskytovatele likvidity (lidé vkládající aktiva do fondů) a operátory uzlů. To znamená, že kdokoli bude moci vsadit své mince (BTC, ETH, BNB, cokoli) do fondu na Thorchainu a získávat RUNE odměny na základě swapových poplatků z fondu a některých tokenových emisí.

Vzhledem k tomu, že nevlastním účet na Twitter, nemohl jsem podrobněji prostudovat tweety od @shangaipreneur, ve kterých by mělo být podrobně vysvětleno fungování nové platformy THORCHAIN.
Hive – Engine
@agroed anoncuje ve svém článku

https://peakd.com/hive-engine/@aggroed/market-maker-smart-contract-is-live-hive-engine-com-defi-in-the-house

funkčnost obchodního robota pro obchodování tokenů na platformě Hive- Engine. Zatím je robot dostupný pro Devs. Někdy začátkem září by měl být dostupný (zadarmo) pro všechny uživatele Hive.

linka.png

Aplikace

PeakD
má novou aktualizaci,

https://peakd.com/hive-163399/@peakd/more-options-for-referral-links-and-portfolio-improvements

která umožňuje lepší zapojení nových uživatelů a usnadňuje přehled o vámi získaných uživatelích.
Není to zrovna aplikace, ale nová komunita :-).
Hledáte vhodné obrázky pro váš článek, nebo jen rádi fotíte a hledáte pro vaše obrázky uplatnění?
V tom případě doporučuji vaši pozornosti komunitu Stoc Images Community

https://peakd.com/hive-118554/@minismallholding/introducing-the-stock-images-community-giving-us-the-chance-to-reward-the-creators-of-the-images-we-use
https://peakd.com/hive-118554/@minismallholding/stock-images-index

Komunita si klade za cíl vybudovat databázi obrázků uveřejněných na Hive. Autoři obrázků mohou v komunitě zveřejnit své obrázky a určit podmínky, za jakých je možno jejich obrázek použít.

Vlastník komunity @minismallholding si vyhrazuje právo výběru obrázků. Přednost má kvalita před kvantitou.

Z diskuze pod článkem od @agroed vyplynulo, že by mohla vzniknout samostatná databáze obrázků :-)

linka.png

V nejlepším je třeba přestat. Mnoho informací najednou dokáže udělat v hlavě zmatek :-)
Přeji všem pěkný zbytek neděle a skvělé vykročení do nového týdne :-)

linka.png
#aroundworld