Přehled. / Events of the week (No. 10)

events.png(Google translate from Czech)

We have another Sunday here and it's time to review last week's events at Hive. So what's new?


Ecosystem.

A major update took place in the Swap.App application from @cardboard, which launched the application's website

https://peakd.com/hive/@swap.app/swap-app-website-is-online

You can find the site at

https://swap-app.app/

The clear exchange form will show you immediately how many new coins you will receive after filling it out. However, exchange rate variability must be taken into account.
swapapp.png
source


The HIVE/BTC exchange is already fully functional.
The page also includes wizards (+ screenshots) that vary depending on the currency you want to exchange.

linka.png

Application

Do you know Ecency? No? You probably know, but under a different name. This is an ESTEEM application from @good-karma. As announced in their article,

https://peakd.com/ecency/@ecency/ecency-development-update-17-07-2020

is officially launching on July 22, 2020. The application has undergone changes and will be fully functional for Hive. This will give you the opportunity to try another front end. Of course, we are also working on a mobile version.


Hivesigner.
This important application from @good-karma has undergone another update and its use should be clearer and easier.

https://peakd.com/hive-139531/@good-karma/hivesigner-ui-simplified-import-and-login

Those who use this login interface have certainly registered the changes.


Actifit.
The creators of Actifit have made further modifications to the application pages.

https://peakd.com/hive-193552/@actifit/introducing-new-actifit-charting-components-enjoy-your-and-your-friends-stats-actifit-2nd-year-anniversary-1000-hive-rewards

It is now possible to look at the activity graph in the user's profile, and those who carefully fill in and adjust body measurements have a graph of the development of these values.
actifit.png
source

You can also find a graph of daily activity in the overview of your activities under the "Graph" icon.
actifit2.png
source

linka.png

Design.

@sidwrites offered us two more articles last week

https://peakd.com/hive-174578/@sidwrites/hive-seo-linking-strategies
and
https://peakd.com/hive-174578/@sidwrites/blog-formatting-hacks

regarding editing the text of your articles. The motto of these articles is:
"How to mature over clutter and make content and ideas stand out."

In my article I tried to use "improved text" according to the instructions from @sidwrites. Unfortunately, I have to admit that it did not turn out as I had hoped. You cannot set the font size in the editor (PeakD), so the highlighted text is lost due to its illegibility.
Maybe you will have a better experience than me :-).

linka.png

I wish everyone a quiet rest of Sunday and a good start to the new week :-)

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive


Máme tady další neděli a to je čas na přehled událostí minulého týdne na Hive. Co je tedy nového?


Ekosystém.

Výrazná aktualizace proběhla v aplikaci Swap.App od @cardboard, který spustil webové stránky této aplikace

https://peakd.com/hive/@swap.app/swap-app-website-is-online

Stránky naleznete na adrese

https://swap-app.app/

Přehledný formulář pro směnu vám po jeho vyplnění okamžitě ukáže, kolik dostanete nových mincí. Je však třeba počítat s proměnlivostí kurzu.
swapapp.png
zdroj


Směna HIVE/BTC je již plně funkční.
Součástí stránky jsou také průvodci (+ snímky obrazovky), kteří se mění v závislosti na měně, kterou chcete vyměnit.

linka.png

Aplikace

Znáte Ecency? Ne? Určitě znáte, ale pod jiným názvem. Jedná se o aplikaci ESTEEM od @good-karma. Jak oznámili ve svém článku,

https://peakd.com/ecency/@ecency/ecency-development-update-17-07-2020

chystá se oficiální spuštění na 22.7.2020. Aplikace prodělala změny a bude plně funkční pro Hive. Budete tak mít možnost vyzkoušet další frontend. Samozřejmě se pracuje i na mobilní verzi.
Hivesigner.
Tato důležitá aplikace od @good-karma prošla další aktualizací a její použití by tak mělo být přehlednější a jednodušší.

https://peakd.com/hive-139531/@good-karma/hivesigner-ui-simplified-import-and-login

Kdo používá toto přihlašovací rozhraní, jistě změny zaregistroval.
Actifit.
Tvůrci aplikace Actifit provedli na stránkách aplikace další úpravy.

https://peakd.com/hive-193552/@actifit/introducing-new-actifit-charting-components-enjoy-your-and-your-friends-stats-actifit-2nd-year-anniversary-1000-hive-rewards

Nyní je možné v profilu uživatele nahlédnout na graf aktivity a kdo pečlivě vyplňuje a upravuje tělesné míry, má k dispozici graf vývoje těchto hodnot.
actifit.png
zdroj

Graf denní aktivity naleznete také v přehledu vašich aktivit pod ikonou „Graf“.
actifit2.png
zdroj

linka.png

Design.

@sidwrites nám v minulém týdnu nabídl další dva články

https://peakd.com/hive-174578/@sidwrites/hive-seo-linking-strategies
a
https://peakd.com/hive-174578/@sidwrites/blog-formatting-hacks

týkající se úpravy textu vašich článků. Mottem těchto článků je:
„Jak vyzrát nad nepřehledností a dát vyniknout obsahu a myšlence.“

Ve svém článku jsem měl snahu použít „vylepšený text“ podle návodu od @sidwrites. Bohužel musím přiznat, že to nedopadlo podle mých představ. V editoru (PeakD) nelze nastavit velikost písma a tak se zvýrazněný text svou nečitelností ztratil.
Snad budete mít lepší zkušenost než já :-).

linka.png

Přeji všem klidný zbytek neděle a dobrý start do nového týdne :-)

linka.png
#aroundworld