Pod nohama. / Underfoot.

disc.png

(Google translate from Czech)

Experts in psychology and well-being recommend walking with an upright head. But sometimes it doesn't hurt to bow our heads to the ground to see what we're stepping on.


Today I will present photos of two covers, which I received as a gift from Poland.
The author of the photo from Wroclaw is @mespanta.
The author of the photo from Katowice is @sk1920


Wroclaw

mespanta.jpg

The photo was not originally taken for the collection. It is part of the extensive "Every Day" photographic collection, in which @mespanta presents 'usually unusual' photographs from everyday life.

The author of the photograph claims that the ‚Czech Lion’ appears in the coat of arms of the city of Wroclaw. You will find it on the detail of the coat of arms, in the right (yes, according to heraldry) upper field of the shield (from view on the left). This lion got into the coat of arms of the city during the reign of John of Luxembourg, when Silesia and the city of Wroclaw were part of the Czech Kingdom.

mesp.jpg


Katowice

sk1920.jpg

The territory on which the city of Katowice is located today belonged to the 'Lands of the Czech Crown' until 1742. The original peasant village of Katowice was established on the land of blacksmiths from Kuźnica Bogucka. This is probably the reason why there is a stylized water hammer in the coat of arms of the city.

sk1920-1.jpg


Thank you to both authors for photos of interesting hatches. It's good to be part of a large family of Hive users :-D

linka.png

You can now raise your heads and embark on another adventure while disc(c)overing usual and unusual things :-).

linka.png
vcela4.gif
created by @xlisto
linka.png
plast2.png

Odborníci na psychologii a duševní pohodu doporučují chodit se vzpřímenou hlavou. Občas ale neuškodí sklonit hlavu k zemi, abychom viděli, po čem šlapeme.


Dnes vám představím fotografie dvou poklopů, které jsem obdržel darem z Polska.
Autorem fotografie z Wroclawi je @mespanta.
Autorem fotografie z Katowic je @sk1920


Wroclaw

mespanta.jpg

Fotografie nebyla prvotně pořízena pro sbírku. Je součástí rozsáhlé fotografické kolekce „Každý den“, ve které @mespanta představuje ‚obyčejně neobyčejné‘ fotografie z běžného života.

Autorka fotografie tvrdí, že se v erbu města Wroclaw vyskytuje ‚Český lev‘. Naleznete ho na detailu erbu, v pravém (ano, podle heraldiky) horním poli štítu (z pohledu vlevo). Tento lev se dostal do erbu města za vlády Jana Lucemburského, kdy Slezsko a město Wroclaw bylo součástí Českého království.

mesp.jpg


Katowice

sk1920.jpg

Území, na kterém se dnes město Katowice rozkládá, patřilo do roku 1742 k ‚Zemím koruny České‘. Původní rolnická ves Katowice vznikla na pozemcích kovářů z Kuźnicy Bogucké. To je nejspíše důvod, proč je v erbu města stylizovaný vodní hamr.

sk1920-1.jpg


Děkuji oběma autorům za fotografie zajímavých poklopů. Je dobré být součástí velké rodiny uživatelů Hive :-D

linka.png

Už můžete zvednout hlavy a vyrazit vstříc dalším dobrodružstvím při objevování všedních i nevšedních věcí :-).