Objížďka 2 / Detur 2
As I indicated yesterday, I will continue the "detour story" today.
Jak jsem včera naznačil, budu dnes pokračovat v „objížděcím příběhu“.Stalo se to ve městě Telč s malebným historickým centrem a zámkem, který několikrát posloužil jako kulisy v českých filmových pohádkách.
It happened in the town of Telč with a picturesque historic center and a castle, which served several times as a backdrop in Czech film fairy tales.

Vezl jsem zboží do malého obchodu na sídlišti. Příjezdová cesta ale byla dokonale rozkopaná. Dělali zde nové chodníky a kanalizační potrubí. Pokud jsem nechtěl asi 200 kg zboží přenášet 200 metrů ručně, nezbývalo mi nic jiného, než si najít jiný příjezd.

Snadno se napíše, ale hůře provede. Nebudu napínat. Po dvaceti minutách kličkování sídlištěm jsem nakonec dojel až k obchodu. Zde již byla vozovka opravená a k mému radostnému překvapení v ní byly i nové kanalizační poklopy. Stačilo jen vytáhnout z kapsy mobil a fotit :-).
I took the goods to a small shop in the housing estate. But the driveway was perfectly dug. They made new sidewalks and sewer pipes here. If I didn't want to carry about 200 kg of goods by 200 meters by hand, I had no choice but to find another arrival.

It's easy to write, but harder to do. I won't strain. After twenty minutes of zigzagging through the housing estate, I finally reached the store. Here the road was already repaired and to my happy surprise there were also new manhole covers. All you had to do was pull a mobile phone out of your pocket and take pictures :-).


New cover pattern "Standard" from KASI. / Nový poklop typu "Standard" od firmy KASI.

Sometimes detours are good for something :-). / Někdy jsou i objížďky k něčemu dobré :-)


logo for @tazi
created by @xlisto


Česká komunita na Hive