Nepatřičné umístění? / Improper placement?
(Google translate from Czech)

How many things are placed where they shouldn't be? Many.Other pieces from my collection, or
"Where did it come from?"

Stráž nad Nežárkou
A South Bohemian town on the route České Budějovice - Jindřichův Hradec, whose dominant feature is the chateau, which was owned by the famous opera singer Ema Destinová.

During one passage through this town, I saw a manhole cover with a sign on the way to the cemetery, but it was not possible to stop me to look at the cover and take a picture. But I succeeded last week. I was surprised. Instead emblem of the Stráž nad Nežárkou, I saw and photographed this

(manufactured by KASI)

How did this cover find itself in South Bohemia? The explanation will probably be simple. The company, which modified the local sewerage, supplied the covers that it had in stock :-).


Štítary
South Moravian village about half an hour's drive west of Znojmo.
I also saw several covers with signs here. During one pass through the village, I managed to stop and take pictures of the covers. However, neither theoretically belonged to the village.

This cover from PAM (Saint - Gobain)

belongs to Znojmo. It probably occurs here because the local sewerage is managed by a company that is also in charge of the sewerage in Znojmo.

This cover

he confused my head a little. Lobodice is a village on Haná and the cover with their name should not appear here. However, even this mystery has a solution.
If you look at the cover, you will also see the inscription ‚BeToniKa ’. It is the name of a company based in Lobodice, which manufactures concrete rings and sewer entrances. It certainly adds covers that it had made by KASI.Note:
I also photographed the cover which serves as an introductory picture, in Štítary. Apparently, BeToniKa is also responsible for it.The mystery of improper placement is solved :-D


logo for @tazi
created by @xlisto

Česká komunita na HiveKolik věcí je umístěno tam, kde by neměly být? Mnoho.Další kousky z mé sbírky, aneb
„Kde se to tu vzalo?“

Stráž nad Nežárkou
Jihočeské městečko na trase České Budějovice – Jindřichův Hradec, jehož dominantou je zámek, který vlastnila slavná operní pěvkyně Ema Destinová.

Při jednom průjezdu tímto městečkem jsem zahlédl na cestě u hřbitova kanalizační poklop se znakem, ale nebyla možnost zastavit, abych si poklop prohlédl a vyfotil. Povedlo se mi to však minulý týden. Byl jsem překvapen. Místo znaku Stráže na Nežárkou jsem uviděl a vyfotil poklop se znakem Prahy (vyrobila firma KASI).

Jak se tento poklop ocitl v Jižních Čechách? Vysvětlení bude nejspíše prosté. Firma, která upravovala místní kanalizaci, dodala poklopy, které měla na skladě :-).


Štítary
Jihomoravská vesnice asi půl hodiny jízdy západně od Znojma.
Také zde jsem zahlédl několik poklopů se znaky. Při jednom průjezdu vesnicí se mi podařilo zastavit a poklopy si vyfotit. Ani jeden však do vesnice teoreticky nepatřil.

První poklop, od firmy PAM (Saint – Gobain),
patří do Znojma. Tady se nejspíše vyskytuje proto, že místní kanalizace spravuje firma, která má na starosti i kanalizace ve Znojmě.

Druhý poklop
mi trochu zamotal hlavu. Lobodice jsou vesnice na Hané a tady by se poklop s jejich jménem neměl vyskytovat. I tahle záhada má však své řešení.
Pokud si prohlédnete poklop, uvidíte ještě nápis ‚BeToniKa‘. Je to název firmy se sídlem v Lobodicích, která vyrábí betonové skruže a vstupy do kanalizace. Zcela jistě k tomu dodává i poklopy, které si nechala vyrobit u firmy KASI.Poznámka:
Poklop, který mi slouží jako úvodní obrázek jsem vyfotil také ve Štítarech. Podle všeho jej má také ‚na svědomí‘ firma BeToniKa.Záhada nepatřičného umístění je vyřešena :-D