Něco jiného / Something elseDíky svému zaměstnání mám možnost navštívit mnoho měst a vesnic. Potkávám na svých cestách velké množství kanalizačních poklopů. Některé jsem zde již uveřejnil.
Dnes vám chci ale představit něco, co vlastně kanalizační poklop není. Je to ochranná mříž kolem stromů vysazených v městských ulicích.
Několik podobných mříží jsem už viděl, ale žádná na sobě nenesla městský (obecní) znak. První ochrannou mříž s městským znakem jsem nalezl ve městě Sušice na jihu plzeňského kraje.
(Google translate from Czech)
Thanks to my job, I have the opportunity to visit many towns and villages. I meet a large number of manhole covers on my travels. I have already published some here.
Today, however, I want to introduce you to something that the manhole cover is not. It is a protective lattice around trees planted in the city streets.
I have already seen several similar grilles, but none of them bore the city (municipal) emblem. I saw the first protective grille with the city emblem only in the town of Sušice in the south of the Pilsen region.

Město nechal založit český král Přemysl Otakar II v roce 1273. Historie osídlení této lokality však sahá hluboko do dávnověku.
The town was founded by the Czech king Přemysl Otakar II in 1273. However, the history of the settlement of this locality dates back to antiquity.

Chci vám však ukázat tuto mříž
However, I want to show you this lattice


(vyrobeno firmou AD – Armaturka Dýšina) / (manufactured by AD - Armaturka Dýšina)

kterou jsem vyfotil na náměstí. Radši bych vám samozřejmě ukázal kanalizační poklop se znakem, ale bohužel, nic takového ve městě nemají.
which I photographed in the square. Of course, I'd rather show you a manhole cover with a sign, but unfortunately, they don't have anything like that in the city.
logo for @tazi
created by @xlisto

Česká komunita na Hive