Around The World: Challenge -#34


atw1.gif(Google translate from Czech)

New Year. Many expectations and many vague ideas about its course. What is certain is that we will have as much work as we did last year. And we have one more certainty ahead of us. Continuation of this competition :-)Welcome to the announcement of the 34th round of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Where will I look with you this year?
It depends on your willingness to show me interesting places around you. Personally, I would like to look at Asia, North and South America or maybe Australia. There are Hive users everywhere who could provide photos from these destinations :-)


How to participate in the competition?

There is only one rule for participating in the competition. Use a tag

#aroundworld

A few more additions:

  • write the mark in one of the first five places
  • for my better overview, insert a link to the competition photo in the comments to this article
  • provide a photo of the photo where it was taken (place, city, country)

What do you need a description of where the photo was taken?
It's simple. I want to know what part of the world I'm looking at :-)


And will I get anything out of it?

Of course. In addition to the regular prize for an article published on Hive, the following prizes await the winner:

First place ... 1 HBD
Second place ... 0.6 HBD
Third place ... 0.4 HBD

If your competition photo is part of the daily report for Actifit, the winning images will receive the following additional prize:

First place ... 100 AFIT
Second place ... 60 AFIT
Third place ... 40 AFIT

If any of you have decided that he will move more, then he has motivation :-)

The deadline for this competition round is 8.1.2021 at 20:00 CET


linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive


Nový rok. Mnoho očekávání a mnoho mlhavých představ o jeho průběhu. Jisté je, že budeme mít mnoho práce stejně jako loni. A ještě jednu jistotu máme před sebou. Pokračování této soutěže :-)Vítejte u vyhlášení 34 kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Kam se s vámi tento rok podívám?
To záleží na vaší ochotě ukázat mi zajímavá místa z vašeho okolí. Osobně bych se rád podíval do Asie, severní i jižní Ameriky nebo třeba do Austrálie. Všude jsou uživatelé Hive, kteří by mohli poskytnout fotografie z těchto destinací :-)


Jak se do soutěže zapojit?

Pro účast na soutěži platí jediné pravidlo. Použít značku

#aroundworld

K tomu ještě pár dodatků:

  • značku napište na jednom z prvních pěti míst
  • pro můj lepší přehled vložte odkaz na soutěžní fotografii do komentářů k tomuto článku
  • fotografii opatřete popisem, kde byla pořízena (místo, město, země)

Na co potřebuješ popis místa pořízení fotografie?
To je prosté. Chci vědět, na kterou část světa se dívám:-)


A budu z toho něco mít?

Samozřejmě. Kromě běžné odměny za článek uveřejněný na Hive, čekají na vítěze tyto odměny:

První místo … 1 HBD
Druhé místo … 0.6 HBD
Třetí místo … 0.4 HBD

Pokud bude vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro Actifit, obdrží vítězné obrázky navíc tuto odměnu:

První místo … 100 AFIT
Druhé místo … 60 AFIT
Třetí místo … 40 AFIT

Pokud si někdo z vás dal předsevzetí, že se bude více pohybovat, tak tady má motivaci :-)Uzávěrka tohoto soutěžního kola je 8.1.2021 ve 20:00 SEČ