Around The World: Challenge -#32


atw1.gif(Google translate from Czech)

Is the pre-Christmas mess up to you? And what about this "throw everything behind your head" and go for a walk?Welcome to the announcement of 32nd round of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Whether you celebrate Christmas or not, a walk will never hurt. But don't forget to bring a camera (mobile phone). I'm still looking for individual pieces of the world so that I can compile my world map :-).

The places I've known so far thanks to your photos are only a tiny fraction of the planet's surface.

Join the competition and show me places I don't know yet !!


How to participate in the competition?
There is only one rule for participating in the competition. Use a tag

#aroundworld

There are a few additions:

  • write the mark in one of the first five places
  • for my better overview, insert the link to the competition photo in the comments to this article
  • provide a photo of the photo where it was taken (place, city, country)What do you need a description of where the photo was taken?
It's simple. I want to know what part of the world I'm looking at :-)


And will I get anything out of it?
Of course. In addition to the regular prize for an article published on Hive, the following prizes await the winner:

First place ... 1 HBD
Second place ... 0.6 HBD
Third place ... 0.4 HBD

If your competition photo is part of the daily report for Actifit, the winning images will receive the following additional prize:

First place ... 100 AFIT
Second place ... 60 AFIT
Third place ... 40 AFIT

Any more questions? If so, ask in the comments :-)For the sake of completeness, I would like to remind you that the thirty-second round of the competition ends on December 25, 2020 at 20:00 CET


linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive


Vrcholí u vás předvánoční zmatky? A co tahle „hodit vše za hlavu“ a jít na procházku?Vítejte u vyhlášení 32 kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

Ať už vánoce slavíte nebo ne, procházka nikdy neuškodí. Nezapomeňte si však sebou vzít fotoaparát (mobil). Stále totiž pátrám po jednotlivých kouscích světa, abych mohl sestavit svou světovou mapu :-).

Místa, která jsem do této chvíle díky vašim fotografiím poznal, jsou jen nepatrný zlomek povrchu planety Země.

Přidejte se k soutěži a ukažte mi místa, která doposud neznám!!


Jak se zúčastnit soutěže?
Pro účast na soutěži platí jediné pravidlo. Použít značku

#aroundworld

K tomu ještě pár dodatků:

  • značku napište na jednom z prvních pěti míst
  • pro můj lepší přehled vložte odkaz na soutěžní fotografii do komentářů k tomuto článku
  • fotografii opatřete popisem, kde byla pořízena (místo, město, země)Na co potřebuješ popis místa pořízení fotografie?
To je prosté. Chci vědět, na kterou část světa se dívám:-)


A budu z toho něco mít?
Samozřejmě. Kromě běžné odměny za článek uveřejněný na Hive, čekají na vítěze tyto odměny:

První místo … 1 HBD
Druhé místo … 0.6 HBD
Třetí místo … 0.4 HBD

Pokud bude vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro Actifit, obdrží vítězné obrázky navíc tuto odměnu:

První místo … 100 AFIT
Druhé místo … 60 AFIT
Třetí místo … 40 AFIT

Ještě nějaké otázky? Pokud ano, ptejte se v komentářích :-)Pro úplnost připomínám, že třicáté druhé kolo soutěže končí 25.12.2020 ve 20:00 SEČ