Around The World: Challenge -#30


atw1.gif(Google translate from Czech)
You know it. One "bites" into some work and stops perceiving time :-). This is exactly what has been going on for the last few weeks, when I have been actively involved in the Amazing Nature Community. At the same time, I somehow miss my own competition :-)Welcome to the announcement of the thirtieth round of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Any competition again?
Yes. I want to "travel" the world with the help of photos from Hive users and the competition is a suitable way to "force" permanent and occasional photographers to send me photos from their surroundings :-)

How to participate in the competition?
There is only one rule for participating in the competition. Use a tag

#aroundworld

A few more additions:

  • write the mark in one of the first five places
  • for my better overview, insert a link to the competition photo in the comments to this article
  • provide a photo of the photo where it was taken (place, city, country)What do you need a description of where the photo was taken?
It's simple. I want to know what part of the world I'm looking at :-)


And will I get anything out of it?
Of course. In addition to the regular prize for an article published on Hive, the following prizes await the winner:

First place ... 1 HBD
Second place ... 0.6 HBD
Third place ... 0.4 HBD

If your competition photo is part of the daily report for Actifit, the winning images will also receive the following reward:

First place ... 100 AFIT
Second place ... 60 AFIT
Third place ... 40 AFIT


Any more questions?
If so, ask in the comments :-)

For the sake of completeness, I would like to remind you that the thirtieth round of the competition ends on 11.12.2020 at 20:00 CET


linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HiveZnáte to. Člověk se „zakousne“ do nějaké práce a přestane vnímat čas :-). Přesně to se mi děje několik posledních týdnů, kdy jsem se aktivně zapojil do Amazing Nature Community. Při tom všem mi nějak uniká má vlastní soutěž :-)Vítejte u vyhlášení třicátého kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Zase nějaká soutěž?
Ano. Chci „procestovat“ svět s pomocí fotografií od uživatelů Hive a soutěž je vhodný prostředek, jak „přinutit“ stálé i příležitostné fotografy, aby mi poslali fotografie z jejich okolí :-)

Jak se zúčastnit soutěže?
Pro účast na soutěži platí jediné pravidlo. Použít značku

#aroundworld

K tomu ještě pár dodatků:

  • značku napište na jednom z prvních pěti míst
  • pro můj lepší přehled vložte odkaz na soutěžní fotografii do komentářů k tomuto článku
  • fotografii opatřete popisem, kde byla pořízena (místo, město, země)Na co potřebuješ popis místa pořízení fotografie?
To je prosté. Chci vědět, na kterou část světa se dívám:-)


A budu z toho něco mít?
Samozřejmě. Kromě běžné odměny za článek uveřejněný na Hive, čekají na vítěze tyto odměny:

První místo … 1 HBD
Druhé místo … 0.6 HBD
Třetí místo … 0.4 HBD

Pokud bude vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro Actifit, obdrží vítězné obrázky navíc tuto odměnu:

První místo … 100 AFIT
Druhé místo … 60 AFIT
Třetí místo … 40 AFIT


Ještě nějaké otázky?
Pokud ano, ptejte se v komentářích :-)

Pro úplnost připomínám, že třicáté kolo soutěže končí 11.12.2020 ve 20:00 SEČ