Slepota. / Blindness.

Když jsem jel poprvé do Znojma, viděl jsem po cestě plno zajímavých míst o kterých jsem si myslel, že by stály za fotku. Dnes jsou tato místa pro mne "normální" kolorit cesty.
dab2.png

When I went to Znojmo for the first time, I saw a lot of interesting places along the way, which I thought would be worth a photo. Today, these places are the "normal" surroundings of the road for me.

What do I mean by that? Over time, the most interesting place loses its stamp of interest if one sees it regularly. And so, for example, people who live near an interesting locality sometimes do not understand what the "foreigners" see interesting, for example on the "pile of stones" that stands on the hill behind their village.

I call it operational blindness. However, this is not a definitive state. Just be somewhere else for a while and I start to realize that I'm missing something. Then I say to myself that it would be good to see this or that again.

And so even now I'm looking forward to seeing the sunrise over Zlatý Chlum in a week, looking into the caves on Pomezí, or just wandering through the woods in the region of my childhood.

Co tím chci říct? Sebezajímavější místo ztrácí časem punc zajímavosti, pokud ho člověk vídá pravidelně. A tak třeba lidé, kteří bydlí u nějaké zajímavé lokality občas nechápou, co ti "cizinci" vidí zajímavého třeba na té "hromadě kamení" co stojí na kopci za jejich vesnicí.

Říkám tomu provozní slepota. Není to však definitivní stav. Stačí být nějakou dobu jinde a začnu si uvědomovat, že mi něco schází. To si pak sám pro sebe říkám, že by bylo dobré zase vidět to nebo ono.

A tak se i teď těším, že za týden uvidím východ slunce nad Zlatým Chlumem, podívám se do jeskyní na Pomezí, nebo jen tak budu brouzdat lesem v kraji mého dětství.

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


57945
Daily Activity, Moving Around Office, Walking