Štěstí. / Luck.

Ano, mám štěstí, že jsem celý a můžu napsat toto hlášení. Týká se to samozřejmě mé práce. Během dne nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo něco zvláštního stát.

dab.png

Yes, I'm lucky I'm whole and can write this report. Of course, this applies to my work. During the day, there was no indication that anything special should happen.

But as they say in Bohemia, misfortune does not go to the mountains, but to the people. A quiet day, he got pretty tangled at one point. At one point, I was pulling a pallet of bottled water out of the cargo hold. It was quite heavy and got stuck in the gap of the tipping platform. The platform tilted under the weight of the pallet and threatened to fall to the ground. I entered the cargo hold and began picking up packages of water from the pallet.
After removing the two rows, the pallet unexpectedly came loose and crashed with the pallet truck on the street.
I took a breath to start blabbering on, but it didn't. I just thought in my mind that I was very lucky because I was not standing under the pallet, but in the cargo hold.

Collecting spilled bales of water brought me a few dozen extra steps :-). Another luck was that the plastic bottles survived the fall and none broke.

Just a happy day :-).

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png

Ale jak se říká v Čechách, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Poklidný den, se v jednu chvíli pěkně zamotal. Na jednom místě jsem vytahoval z nákladního prostoru paletu balených vod. Byla dost těžká a zasekla se mi v mezeře sklápěcí plošiny. Plošina se naklonila pod váhou palety a hrozil pád palety na zem. Vstoupil jsem do nákladového prostoru a začal odebírat balíky vod z palety.
Po odebrání dvou řad se paleta nečekaně uvolnila a zřítila se i s paletovým vozíkem na ulici.
Nadechl jsem se, že začnu láteřit, ale nezačal. Jen jsem si v duchu pomyslel, že mám velké štěstí, protože jsem nestál pod paletou, ale v nákladovém prostoru.

Sbírání rozsypaných balíků vody mi vyneslo pár desítek kroků navíc :-). Další štěstí bylo, že plastové láhve ten pád přežily a žádná se nerozbila.

Prostě šťastný den :-).

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Andoid | iOS). Check out the original version here on actifit.io


57250
Daily Activity, Moving Around Office, Walking